A vibrációs kvantumelméletet egy 2000 éves ősi szöveg ismerteti

A kvantumfizika jelenleg azt állítja, hogy az anyag csupán illúzió, és hogy minden energia, mely eltérő frekvencián végez rezgőmozgást. E...


A kvantumfizika jelenleg azt állítja, hogy az anyag csupán illúzió, és hogy minden energia, mely eltérő frekvencián végez rezgőmozgást. Ez olyan dolog, amit a tudomány csupán az elmúlt században kezdett komolyan venni. Erről azonban már Hermész Triszmegisztosz (a hermetikus tanítások alapítója) is tanított, mint a létezés 7 elvének egyike, és az ő tanításai az időszámítás szerinti első századig nyúlnak vissza.

Ezek a tanítások tovább mennek annál, mint amit a modern tudomány képes mérni, de lassan felzárkózik a sok ötlethez.

Itt olvasható egy rész a rezgésekről a "A Kybalion" című könyvből. A Kybalion egy bevezetés az okkult hermeticizmusba, és Hermész Triszmegisztosz ősi tanításaiból ered.

"Semmi sem nyugszik; minden mozog; minden vibrál." - A Kybalion

A nagy Harmadik Hermetikus Elv - a Vibráció Elve - azt az igazságot testesíti meg, hogy a mozgás mindenben megnyilvánul az univerzumban, hogy semmi sincs nyugalomban, hogy minden mozog, rezeg és köröz. Ezt a Hermetikus Elvet ismerte fel néhány korai görög filozófus, akik megtestesítették ezt a rendszereikben. De aztán évszázadokon keresztül szem elől tévesztették ezt a hermetikusok sorain kívül gondolkodók. A tizenkilencedik században azonban a fizika tudománya újra felfedezte az igazságot, és a huszadik század tudományos felfedezései további bizonyítékokkal támasztották alá ennek a sok évszázados Hermetikus tanításnak a realitását.

A Hermetikus Tanítások szerint nem csak, hogy minden folyamatos mozgásban és rezgésben van, hanem az egyetemes erő különböző megnyilvánulásai közötti "különbségeket" teljes egészében a rezgések változó mértéke és módja okozza. De nem csak ez, hanem önmagában A MINDEN is egy állandó rezgésben nyilvánul meg végtelen intenzitással és gyors mozgással, ami gyakorlatilag nyugalmi állapotnak tekinthető; a tanítók irányítják a diákok figyelmét arra a tényre, hogy még a fizikai síkon gyorsan mozgó tárgy (például egy forgó kerék) is nyugalomban lévőnek tűnik. A tanítások szerint a lélek a rezgés egyik pólusa, a másik pólusa pedig az anyag bizonyos rendkívül durva formái. E két pólus között a rezgésnek több millió különböző mértéke és módja létezik.

A modern tudomány bebizonyította, hogy mindaz, amit Anyagnak és Energiának hívunk azok a "rezgő mozgásnak a módjai", és néhány előrehaladottabb tudós gyorsan közelít az okkultisták azon álláspontja felé, hogy az Elme jelensége úgyszintén a rezgés vagy mozgás egy módja. Lássuk, mit mond a tudomány a rezgés kérdéséről az anyag és az energia vonatkozásában.

Első helyen a tudomány azt tanítja, hogy minden anyag bizonyos mértékben a hőmérsékletből származó rezgésnek köszönhetően nyilvánul meg. Legyen egy tárgy hideg vagy meleg - mindkettő ugyanannak a dolognak a fokozatai -, bizonyos hő rezgéseken nyilvánul meg, és ebben az értelemben mozgásban és rezgésben van. Majd minden anyagi részecske körkörös mozgásban van, kezdve a molekuláktól egészen a csillagokig. A bolygók a napok körül keringenek, és sok közülük a saját tengelye körül forog. A csillagok azonban még nagyobb központi pontok körül mozognak, és ezekről úgy véljük, hogy még nagyobb dolgok körül mozognak a végtelenségig.

http://indavideo.hu/video/Rezgesek

A molekulák, melyek az Anyag különleges fajtái, az állandó rezgés és egymás körüli, és egymás elleni mozgás állapotában vannak. A molekulák atomokból állnak, melyek hasonlóképpen az állandó mozgás és rezgés állapotában vannak. Az atomok is részecskékből állnak, melyeket "elektronoknak", "ionoknak" stb. nevezünk, melyek ugyancsak gyors mozgásban vannak egymás körül, ami a rezgés egy nagyon gyors állapotában és módjában nyilvánul meg. És így láthatjuk, hogy az anyag minden formája rezgés, összhangban a rezgés Hermetikus Elvével.

És így van ez az Energia különböző formáival. A tudomány azt tanítja, hogy a fény, a hő, a mágnesesség és az elektromosság a rezgő mozgás bizonyos formái, melyek valamilyen formában az Éterhez kapcsolódnak, illetve valószínűleg abból erednek. A tudomány még nem próbálja megmagyarázni a Kohézióként ismert jelenség természetét, amely a Molekuláris Vonzás elve, sem a Kémiai Affinitást, amely az Atomi Vonzás elve, sem a Gravitációt (a legnagyobb rejtélyt a három közül), amely az Anyag minden részecskéje vagy tömege és minden más részecske vagy tömeg közötti vonzás elve. Az Energia ezen három formája még nem érthető a tudomány számára, de egyes írók arra a véleményre hajlanak, hogy ezek is a rezgési energia bizonyos formáinak valamilyen megnyilvánulásai, mely tényt a Hermetisták vallották, és tanították az elmúlt korokban.

Az Univerzális Éter, melyet a tudomány a természetének pontos megértése nélkül feltételezett, melynek a Hermetisták birtokában voltak, egy magasabb megnyilvánulása annak, amit hibásan anyagnak neveznek - vagyis egy magasabb fokú rezgéssel rendelkező anyagnak - és "Éteri Anyagnak" hívták. A Hermetisták azt tanították, hogy ez az Éteri Anyag extrém vékonyságú és rugalmasságú, és áthatja az univerzális teret, és közegként szolgál a rezgési energia hullámainak továbbítására, mint a hő, a fény, az elektromosság, mágnesesség stb. A Tanítások szerint az Éteri Anyag összekötő kapocs a rezgési energia formái, az úgynevezett "Anyag" között egyfelől, másfelől az "Energia vagy Erő" között, és hogy ez bizonyos fokú rezgésben nyilvánul meg, sebességében és módjában teljesen önmagától.

A tudósok egy gyorsan forgó kereket vagy hengert kínálnak illusztrációként, hogy bemutassák a növekvő rezgés hatását. Az illusztráció feltételez egy kereket vagy egy forgó hengert, ami alacsony sebességgel forog - ezt a forgó dolgot nevezzük "a tárgynak". Tegyük fel, hogy a tárgy lassan mozog. Ezt könnyen lehet látni, de a mozgás hangja nem éri el a fület. A sebesség fokozatosan növekszik. Néhány pillanat múlva a mozgás olyan gyors lesz, hogy egy mély morgást vagy hangot lehet hallani.

Aztán a sebesség további növekedésével a hangjegyek egyre magasabbak a zenei skálán. Majd ahogy a mozgás még tovább gyorsul, a következő legmagasabb hang is különbözik. Aztán egyik a másik után, az összes hangjegy megjelenik a zenei skálán egyre magasabban, amíg a mozgás gyorsul. Végül, amikor a mozgás elért egy bizonyos mértékig, az utolsó hang még hallható az emberi fül számára, majd az éles, átható sikoly elhal, és csend következik. Nem hallható a forgó tárgy hangja, mivel a mozgási sebessége olyan nagy, hogy az emberi fül nem képes érzékelni a rezgéseket.


Ezután következik a növekvő mértékű Hő felfogása. Egy bizonyos idejű melegítés után a szem megpillantja, hogy a tárgy tompa, sötét vöröses színűvé válik. Ahogy a hőmérséklet nő, a vörös egyre fényesebb lesz. Aztán ahogy fokozódik a hő, a piros narancssárgába olvad. Ezután a narancssárgából világos sárgává változik. Ezután egymást követik a zöld árnyalatai, a kék, indigó és végül a lila, ahogy a hőmérséklet nagy sebességgel növekszik. Aztán a lila elsötétedik, és minden szín eltűnik, mert az emberi szem nem képes érzékelni őket. De van láthatatlan sugárzás, amit a tárgy bocsát ki, amelyeket fényképezéshez használnak, és más finom fénysugarak. Aztán kezdenek megnyilvánulni olyan sajátos sugarak, mint az úgynevezett "Röntgensugárzás", stb., ahogy a tárgy állapota megváltozik. Elektromosságot és mágnesességet bocsát ki, amikor eléri a megfelelő mértékű rezgést.

Amikor az objektum elér egy bizonyos mértékű rezgést, a molekulái felbomlanak, és eredeti elemeire vagy atomjaira esik szét. Ezután az atomok, a Rezgés Elvét követve számtalan részecskévé bomlanak, melyekből felépülnek. Végül a részecskék is eltűnnek, és elmondható, hogy a tárgy Éteri Anyagból áll. A tudomány nem mer továbbmenni az illusztrációban, de a Hermetisták azt tanítják, hogyha a rezgés folyamatosan emelkedik, és a tárgy a megnyilvánulás egyre magasabb állapotait éri el, ez a megnyilvánulás különböző szellemi fázisokra vált egészen addig, amíg újra be nem lép A MINDENBE, ami az Abszolút Szellem.

A "tárgy" azonban már megszűnt "tárgynak" lenni jóval azelőtt, hogy elérte volna az Éteri Anyag állapotát, de egyébként az illusztráció helyes, mivel a rezgés módjának és sebességének folyamatos emelkedését mutatja. Emlékeznünk kell arra, hogy ebben az illusztrációban az egyes szakaszokban, ahol a "tárgy" ledobja a fény, a hő stb. rezgéseit, valójában nem "oldódnak fel" ezekben az energia formákban (melyek jóval magasabbak a skálán), hanem egyszerűen csak elérnek egy bizonyos fokú rezgést, melyeken ezek az energia formák felszabadulnak egy fokozattal a molekulák, atomok és részecskék korlátozó hatásai alól, az esettől függően.

Ezek az energia formák bár sokkal magasabbak a skálán mint az anyag, melyeket bebörtönöztek és korlátoztak az anyagi kombinációkban, és ezért az energiák az anyagi formákon keresztül és azt felhasználva nyilvánulnak meg, így válnak határozatlanná és korlátozottá az anyagi formájú teremtéseikben, amely olyan mértékben igaz minden teremtésre, ahogy a teremtő erő részt vett a létrehozásában.

De a Hermetikus tanítások sokkal tovább mennek, mint a modern tudomány. Azt tanítják, hogy a gondolat, érzelem, értelem, akarat vagy vágy, illetve bármilyen szellemi állapot mindenféle megnyilvánulását rezgések kísérik, amelynek egy részét levetjük, amely hajlamos más személyek elméjére "gerjesztőleg" hatni. Ez az elv, amely létrehozza a "telepátia" jelenségét, a szellemi befolyást és más elme feletti cselekvési formát és erőt, amellyel a közvélemény egyre gyorsabban ismerkedik meg a különböző iskolák, kultuszok és tanítók okkult tudásának széles körben történő terjedésével ezekben az időkben.

Minden gondolatnak, érzelemnek vagy mentális állapotnak megvan a megfelelő sebességű és módozatú rezgése. És a személy vagy más személyek akaratától függően ezeket a mentális állapotokat reprodukálni lehet, ahogy egy zenei hang is másolható, ami egy bizonyos hangszer rezgését okozza egy adott sebességen - a színeket ugyanígy lehet reprodukálni.

A Rezgés Elvének ismeretével, ahogy a Mentális Jelenségek esetében, az ember bármilyen fokban polarizálhatja az elméjét ahogy akarja, így egyre tökéletesebb ellenőrzést érhet el a mentális állapotai, hangulata stb. felett. Ugyanígy mások elméjét is befolyásolhatja, létrehozva bennük a kívánt mentális állapotokat. Röviden, képes előállítani a Mentális Síkon azt, amit a tudomány a Fizikai Síkon, nevezetesen a "Tetszés szerinti rezgéseket." Ez a hatalom természetesen csak megfelelő utasítások, edzések és gyakorlatok révén szerezhető meg, a Mentális Transzmutáció tudománya, ami a Hermetikus Művészet egyik ága.

Egy kis gondolkodás minderről megmutatja a hallgatónak, hogy a Rezgés Elve szolgál alapjául az erő csodálatos jelenségeinek megnyilvánulásában, mely a Mesterek és Beavatottak által nyilvánul meg, akik látszólag képesek félretenni a Természet Törvényeit, de akik a valóságban egyszerűen csak egyik törvényt használják a másik ellen; egyik elvet a másik ellen; és akik eredményeiket az anyagi tárgyak, vagy az energia formák rezgésének megváltoztatásával tudják elérni, és így hajtanak végre általában "csodáknak" nevezett tetteket.

Ahogy az egyik régi Hermetikus író mondta: "Aki megérti a Rezgés Elvét, az megragadta a hatalom jogarát."

Könyvajánló

A Kybalion
A három beavatott titkos tanítása

A világ birtokában lévő okkult tanításoknak nincs olyan része, melyeket olyan szigorúan őriznének, mint a Hermetikus Tanítások részleteit. Ezek azok alatt az évszázadok alatt kerültek a birtokunkba, amíg nagy alapítójuk, Hermész Triszmegisztosz élt. Őt "Az istenek írnokának" nevezték. Azokban a napokban élt az ősi Egyiptomban, amikor a jelen emberi faj kialakulóban volt. Egykorú Ábrahámmal és ha a legenda igaz, Hermész Triszmegisztosz akkor oktatója volt ennek a tiszteletre méltó bölcsnek. Hermész volt és van, ő az Okkultizmus Nagy Központi Napja, kinek kisugárzása számos olyan tanítást megvilágít, melyek élete után terjedtek el. Minden lényeges és alapvető tanítás beleilleszkedik az összes ezoterikus tanításba, mely visszavezethető Hermészig. Kétségkívül még a legősibb indiai tanítások is gyökerét képezték az eredeti Hermetikus Tanításoknak. * A Kybalion-tól származó titkos tanításokra jellemző, hogy a Szovjet Titkos Szolgálat, a KGB kutatócsoportja is évekig tanulmányozta és értelmezte a könyvben található tanokat. Ez is hozzájárult jelen mű - okkult- ezoterikus körökben elterjedt - sikeréhez.
Név

3D nyomtató,46,432 Hz,1,51-es körzet,35,52-es körzet,1,5G,1,6 órás munkanap,2,911,60,Aaron Swartz,1,Ábrahám,2,acél,4,adattárolás,8,adósság,20,Afganisztán,29,Afrika,127,agy,285,agykontroll,28,Akasa-krónika,3,akkumulátor,74,alakváltó,1,alapjövedelem,24,Alaszka,20,albínó,1,Alekszej Navalnij,3,Alex Jones,26,alga,3,Algéria,2,aligátor,1,alkímia,4,alkohol,4,állati tudatosság,35,állatvilág,541,allergia,13,álmatlanság,3,álom,47,alumínium,7,alvás,53,alvási paralízis,2,Amazonas,7,Amerika,1637,aminosav,1,anarchia,1,Andrew Basiago,8,Anglia,462,angyal,10,animációs film,7,Anonymous,6,Antarktisz,89,antianyag,2,antibiotikum,7,antigravitáció,30,Antikrisztus,2,antioxidáns,1,antitest,1,Antonio Urzi,2,Anunnaki,24,anyagtudomány,70,anyatej,1,Apollo,6,arany,201,aranymetszés,2,árapály,2,arcfelismerés,7,arcolvasás,1,Argentína,32,Arisztotelész,1,árja faj,1,árnyékember,3,árnyember,3,árvíz,11,Asgardia,1,ASMR,1,ásvány,8,Asszíria,3,aszteroida,42,asztma,1,asztráltest,20,asztrológia,5,ateizmus,1,Atlantisz,39,átok,3,atombomba,97,atomenergia,77,atomok,4,átverés,1,aura,11,Ausztrália,179,Ausztria,27,autizmus,18,autó,35,avarok,1,azbeszt,1,Azerbajdzsán,3,Aztékok,26,Ázsia,56,Bábel tornya,2,babona,3,Bahama-szigetek,1,Bahrein,1,Bajkál-tó,1,baktérium,41,baleset,31,Bankrendszer,463,bányászat,26,barlang,34,barlangfestmény,5,barlangrajz,3,bázisugrás,1,Belgium,28,Belize,3,belső hang,6,Benedek pápa,43,Benjamin Fulford,385,bénulás,2,Bermuda-háromszög,5,beszéd,8,betegség,659,Bhután,2,Biblia,86,Bilderberg,20,Bill Gates,19,bilokáció,1,biofoton,10,biogáz,2,biokerámia,1,biológiai fegyver,3,biológiai kor,1,biológiai memória,2,biológiai ritmus,5,bioprinter,2,biorobot,9,bioüzemanyag,7,blossom goodchild,6,Bob Dean,4,Bob Lazar,9,boldogság,25,Bolívia,21,bolygómérnökség,4,Bosznia-Hercegovina,3,boszorkányság,9,Botswana,3,böjtölés,8,bölcsek köve,1,bőr,17,bőrszín,3,Brazília,86,Brbados,1,BRICS nemzetek,100,bronzkor,1,Buddha,18,buddhizmus,15,Bulgária,8,bunker,3,bűnözés,1,cannabis,81,Carl Sagan,17,Carrie Fisher,1,cenzúra,2,Ceres,1,cetfélék,1,Charlie Chaplin,1,chemtrail,14,Chile,34,CIA,389,Ciprus,4,Costa Rica,7,cukor,17,cukorbetegség,19,csakra,7,családfakutatás,1,Csecsenföld,2,Csehország,10,csend,1,Csernobil,7,csillagászat,204,csillagkapu,3,csillagkép,5,Csillaggyermek,3,csoda,8,csont,3,csontritkulás,2,Dalai láma,13,Dánia,35,DARPA,17,Darwin,11,David Icke,16,David Wilcock,34,deepfake,5,déjà vu,1,Dél-Afrika,31,Dél-Korea,95,demokrácia,7,démon,10,depresszió,30,diagnosztizálás,2,digitális pénz,67,digitális társadalom,4,diktátor,7,diktatúra,15,dimenziók,56,Dimitrij Medvegyev,4,dinoszauruszok,27,DNS,302,dogonok,1,dohányzás,17,dokumentumfilm,1071,dolmen,1,Donald Trump,241,döntés,2,drágakő,8,drón,60,druidák,1,Dzsibuti,2,Ebola,7,ébredés,3,Eckhart Tolle,4,Ecuador,21,Edgar Mitchell,12,Edison,6,Edward Snowden,16,Egely György,5,egészség,737,éghajlat,155,ego,1,egyedüllét,3,Egyesült Arab Emírségek,15,Egyiptom,266,Einstein,74,EKB,2,ékírás,5,elektromos áram,87,elektromos autó,125,elektromos hajó,2,elektromos impulzus,2,elektromos kerékpár,6,elektromos közlekedés,6,elektromos motor,13,elektromos repülőgép,6,elektromos roller,1,elektromos út,1,elektromos vonat,7,elektroszmog,44,élelmiszer,199,élet a halál után,133,életcél,7,elhízás,2,elme kontroll,68,elmezavar,5,Elon Musk,51,élővilág,56,előző élet,14,elveszett nyelv,4,ember állat hibrid,5,ember idegen hibrid,20,emberáldozat,9,emberi jogok,3,emberi nyelv,31,emberi öngyulladás,2,emberi rekord,5,emberiség,194,emberkereskedelem,2,emlékezet,54,empátia,13,Enceladus,1,energia,93,energiafegyver,5,ENSZ,152,epilepszia,4,építészet,364,erdősítés,22,erdőtűz,2,ereklye,1,Erich Von Däniken,3,érrendszer,5,érzékelés,25,érzelmek,150,érzéstelenítés,1,Erzsébet királynő,14,ESA,30,esküvői ruha,1,esőerdő,19,Észak-Korea,126,északi fény,2,Északi-sark,14,Észtország,9,étel,176,Etiópia,13,Etruszkok,3,Eurázsia,6,Európa,317,Európai Űrügynökség,7,eurózóna,7,eutanázia,1,evolúció,105,évszakok,2,exobolygó,31,extrém időjárás,83,ezüst,6,fa,74,Facebook,4,fájdalom,29,fakír,1,FBI,84,FED,131,fegyver,35,fehér lyuk,1,fehérje,6,Fehéroroszország,3,fejlődés,330,fekete lyuk,38,feldolgozott étel,19,félelem,113,fém,28,feminizmus,1,fenntartható gazdaság,15,fény,114,fényevés,1,fénygömb,5,fényjelenség,4,fénysebesség,18,fényterápia,10,fénytest,11,féregjárat,6,Ferenc Pápa,87,ferrofluid,1,fertőzés,1,fiatalság elixírje,16,film,360,filozófia,3,Finnország,34,fizika,86,fluorid,4,fóbia,4,fogamzásgátló,1,fokhagyma,2,folyadékmembrán,1,fosszília,4,fosszilis tüzelőanyag,34,fotó,71,foton,10,fotoszintézis,2,Föld,551,föld alatti város,7,földalatti bázis,49,földcsuszamlás,1,földgáz,11,földönkívüliek,732,földrengés,85,Fönícia,1,Franciaország,295,frekvencia,32,frigyláda,1,furcsa hangok világszerte,20,fúziós reaktor,22,függőség,11,Fülöp-szigetek,16,gabonakör,26,galaktikus föderáció,54,galaxis,62,gáz,23,genetika,207,génmanipuláció,18,génszerkesztés,2,geoglifa,10,George Orwell,1,geotermikus energia,3,gerinc,4,Ghána,2,giroszkóp,1,Gladio,1,gleccser,18,glifozát,5,Globális Fedezeti Számlák,4,globális felmelegedés,133,globális lehűlés,67,GMO,34,gomba,21,gondolatolvasás,14,gonosz,13,gömbvillám,4,Görögország,72,grafén,10,gravitáció,29,gravitációs hullám,6,Grönland,17,Grúzia,2,Guatemala,15,Günther Wiechmann,1,gyémánt,19,gyermekfejlődés,238,gyermekmunka,2,gyógyítás,329,gyógynövény,82,gyógyszeripar,155,gyulladás,1,gyulladáscsökkentő,5,HAARP,18,háború,514,hacker,4,hadi fejlesztés,98,haj,5,hajóroncs,23,hajszín,4,halál,102,halálközeli élmény,39,halhatatlanság,13,hallás,12,Halley -üstökös,1,hallucináció,12,hang,45,hangterápia,6,harcművészet,10,harmadik szem,10,hatodik érzék,6,Hawaii,28,házasság,1,hazugság,4,hibernálás,7,hibrid faj,6,hidegháború,35,hidrogén,10,hieroglifa,12,higany,1,Himalája,8,hipnózis,8,hírek,2129,hírszerzés,2,hit,16,Hold,225,holdbázis,19,holdfogyatkozás,4,holdjáró,14,Hollandia,77,holografikus univerzum,28,hologram,15,Holt-tenger,4,homeopátia,1,Honduras,5,Hongkong,6,hormon,14,horpaszizom,1,Horvátország,11,humor,3,hunok,6,húrelmélet,3,hurrikán,7,húsevés,9,Húsvét-sziget,4,hüllő,18,Hüperborea,1,idegen elrablás,71,idegen lény,351,idegen technológia,249,idegsejt,9,idézet,3,idő,47,időgép,17,időhurok,1,időjárás,75,időjárás módosítás,55,időjárási fegyver,17,időkapszula,4,időkristály,1,időutazás,56,III. Richárd,1,iker,2,ikerláng,3,ikrek,1,illat,9,illóolaj,6,illúzió,9,immunrendszer,44,immunterápia,1,implantátum,19,India,175,indián,16,indigó gyerekek,10,Indonézia,49,influenza,4,információ,1,ingyen energia,102,Inkák,16,inkarnáció,2,intelligencia,51,internet,65,intuíció,6,ionhajtómű,4,Irak,91,Iraki Kurdisztán,2,Irán,161,írás,5,irídium,1,Írország,17,iskola,58,ISON üstökös,1,ISS,54,Isten,150,Iszlám,8,ITCCS,7,Izland,24,izom,1,Izrael,399,James Tyberonn,1,Japán,546,járvány,369,játék,6,jég,53,jéghegy,1,jégkorszak,18,Jemen,10,Jézus,58,jezsuita,1,jód,1,Joe Biden,29,jóga,5,jógi,1,Jordánia,16,jóslat,27,jövőbelátás,32,Jugoszlávia,3,Jupiter,27,kalóz,1,Kambodzsa,10,Kamerun,2,Kanada,135,Kanári-szigetek,3,káosz,2,kapcsolat,34,kapitalizmus,1,karma,8,karmikus kapcsolat,3,Kasmír,1,Katar,13,katonai technológia,129,Kazahsztán,4,Kazárok,2,Kelták,4,kémkedés,11,kemoterápia,6,kender,73,Kenya,9,kerámia,2,Kereszténység,94,Keshe Alapítvány,6,KGB,9,kiberháború,6,kibernetika,1,kiborg,3,kihalt faj,57,kiméra,2,Kína,931,kincs,14,kísérlet,38,kísértet,4,kiterjesztett valóság,4,klímaváltozás,41,klónozás,21,kobold,1,Kobra,42,Kolumbia,28,kommunikáció,74,Kongó,2,korall,8,Koszovó,2,kőkör,1,könyv,592,környezetszennyezés,230,környezetvédelem,196,Közép-Amerika,4,közlekedés,234,közösség,4,kráter,8,kreativitás,8,Kréta,1,Krím,4,kriptid,1,kriptovaluta,45,kristály,34,kristály gyerekek,9,kristálykoponya,5,kromoszóma,8,Kuba,10,kultúra,23,Kung-fu,1,kutatás,78,Kuvait,9,kvantumfizika,134,kvazár,1,labirintus,2,Laosz,3,lapos Föld,4,látás,47,láthatatlanság,4,látomás,4,Laura Eisenhower,13,láva,3,láz,1,lebegésterápia,1,LED,7,léghajó,5,légkör,10,légzés,11,lélek,117,lélekcsoport,2,lélektárs,1,lélekvándorlás,12,lelki fejlődés,408,Lemúria,2,Lengyelország,55,létezés,7,Lettország,1,levegő,62,levitáció,7,lézer,45,Li-Fi,1,Libanon,14,Líbia,27,Litvánia,1,Livánia,1,Lukács Béla,1,Luxemburg,5,Madagaszkár,1,madár,15,magány,8,mágia,7,mágneses mező,65,mágneses portál,1,Magyarország,166,magyarság eredete,9,Maja leletek,44,maja naptár,3,májbetegség,2,Malajzia,14,Mali,1,Málta,4,mamut,9,Mandela effektus,3,manipuláció,9,manó,1,Marokkó,1,Mars,193,Mars Curiosity,21,Marshall-szigetek,2,marsjáró,14,matematika,17,mátrix,10,Matthew Ward,4,Mauritánia,1,Mauritius,2,meddőség,1,média,86,meditáció,123,médium,1,megalit,34,megfigyelés,36,megnyúlt koponyák,20,megtermékenyítés,6,megújuló energia,143,megvilágosodás,15,méhek,12,memória,57,menedék,2,mentális betegség,39,mennyország,49,méregtelenítés,6,mérés,3,mérgezés,31,Merkúr,10,mesterséges anyaméh,2,mesterséges intelligencia,175,metaanyag,2,meteor,57,meteor Kuba,2,meteor oroszországban,6,Mexikó,126,mezoamerika,1,Mezopotámia,10,Mianmar,1,mike quinsey,10,mikroba,2,mikrohullám,3,mitológia,3,mkultra,17,Mongólia,4,Monsanto,37,Mooji,10,morgellon,2,multiverzum,23,múmia,77,munka,23,mutáció,12,műanyag,84,műhold,90,műtét,5,művészet,194,nagylábú,5,nanotechnológia,37,Nap,228,napciklus,3,napelem,50,napenergia,159,napfény,100,napfogyatkozás,10,napfolt,10,napkitörés,4,Naprendszer,173,napszél,17,NASA,329,NATO,128,Nazca-kultúra,2,Nazca-vonalak,15,Nefilim,5,nehézfém,5,Neil Keenan,15,nemesfém,12,Németország,435,nemiség,3,Nepál,8,Neptunusz,9,népvándorlás,5,NESARA,3,neuron,5,neutrínó,1,nevetés,1,Niels Bohr,1,Nigéria,9,Nissan,1,nitrogén,1,Norvégia,43,Nostradamus,8,növények,256,növényvédőszer,40,NSA,45,nukleáris energia,55,nullponti energia,1,nyersétel,14,nyomtató,3,Obama,184,obszervatórium,5,óceán,46,okkultizmus,3,okostelefon,37,oktatás,64,olaj,72,olajfüggőség,34,Olaszország,187,Olmékok,5,oltás,183,Omán,3,omniverzum,1,online tv,5,OPPT,7,optikai csalódás,1,orákulum,1,organikus,1,orgon energia,3,óriások,27,Orionidák,1,Oroszország,1216,oxigén terápia,1,ózonréteg,5,önbecsülés,3,önellátás,1,önismeret,302,önkényuralom,2,önvezető autó,32,önvezető motor,1,őrangyal,1,ördög,7,ördögűzés,8,öregedés,53,Örményország,5,örök élet,9,örök fiatalság,15,öröklődés,29,ősi civilizációk,413,ősi gyógyítók,4,ősi szöveg,70,ősi technológia,181,ősi viselet,2,őslakos,20,ősrobbanás,19,őssejt,21,ötvözet,1,özönvíz,7,Pakisztán,15,Palesztina,26,Panama,5,Pangea,1,pánpszichizmus,2,pánspermia,2,papír,6,Pápua Új-Guinea,5,paradoxon,1,Paraguay,1,paranormális,88,parazita,1,pareidolia,1,párhuzamos univerzum,33,Paul T. Hellyer,4,Pentagon,316,pénz,464,Peru,91,perzsák,1,Phobos,3,pihenés,1,piramis,109,platina,4,plazma,9,Plejádok,4,Plútó,2,pokol,8,polgárháború,1,Polinézia,2,poltergeist,1,pólusváltás,12,Popper Péter,1,porördög,1,Portugália,21,prekogníció,3,prófécia,18,propaganda,9,Proxima Centauri,2,pszichiátria,8,pszichikai erő,13,pszichokinézis,7,pszichológia,49,Puerto Rico,9,pulzár,1,rabszolgaság,7,radioaktív,8,rákbetegség,158,reaktor,1,régészet,758,reiki,1,reinkarnáció,28,rejtélyek,597,rendőrállam,73,replikátor,1,reptilián,17,repülés,201,repülő autó,6,repülő humanoid,2,rezgés,17,robot,13,robotok,145,ródium,1,Római Birodalom,59,Románia,17,Roswell,37,rovarok,1,rovarölő,7,rovásírás,3,röntgenlátás,1,Rudolf Steiner,1,Rúmí,1,rúnaírás,2,Rupert Sheldrake,1,Russell Brand,1,ruténium,1,Sabrina Pasterski,1,Salamon király,1,Salvador,3,sámánok,9,sarki fény,8,Sátán,22,sav,1,schumnann frekvencia,5,sci-fi,214,sellő,6,shaolin,1,sheldan nidle,13,shelley young,1,Shogun Amona,1,sírkamrák,8,sivatag,41,Skandinávia,1,skizofrénia,3,Skócia,21,smaragd,1,só,18,sors,2,sótalanítás,9,sötét anyag,12,Spanyolország,108,spiritualitás,350,sport,33,Srí Lanka,3,Star Trek,13,Star Wars,8,Stephen Bassett,5,Stephen Hawking,14,Steve Quayle,1,Stonehenge,12,stressz,43,sugárzás,50,sumérok,10,suttogás,1,suzanne lie,2,Svájc,60,Svédország,57,szabad akarat,5,szabadság,8,szag,6,számítástechnika,155,számmisztika,1,szamuráj,2,szaporodás,5,szarkofág,10,Szaturnusz,28,Szaúd-Arábia,114,szavak,1,szegénység,14,szekta,5,Szelei Magdolna,6,szélenergia,56,szellem,4,szellemek,62,szem,51,szembetegség,23,személyiségteszt,9,személyiségzavar,1,szén,1,szén-dioxid,17,szent geometria,1,Szerbia,10,szerelem,11,szeretet,56,szerotonin,1,szertartás,2,szerv implantátum,9,szerzetes,1,szfinx,9,sziámi iker,1,sziámi ikrek,1,Szibéria,56,Szicília,3,sziklarajz,10,szimbiózis,1,Szingapúr,23,szinkronicitás,4,színpszichológia,2,színterápia,2,szintetikus üzemanyag,8,Szíria,321,szív,49,szkíták,8,Szlovákia,3,Szlovénia,3,szoftver,2,Szomália,2,szorongás,17,Szovjetunió,89,szökőár,12,Szudán,7,szuperkontinens,9,szupernóva,3,szülés,6,születés,39,Tádzsikisztán,1,Tajvan,13,találmány,41,táltos,1,tanítások,38,tanulás,48,Tanzánia,3,táplálkozás,88,tarot,1,társadalom,123,távolbalátás,27,technológia,1174,tej,5,tektonikus lemez,3,telekinézis,3,telepátia,44,teleportálás,15,teleszkóp,23,telomer,6,temetkezés,1,tengeralattjáró,21,tengervíz,234,teremtés,38,terhesség,3,téridő,16,térkép,5,térmeghajtás,1,természet,447,természetfeletti,46,természetvédelem,61,terraformálás,1,terrorcsoport,14,tervezett elavulás,2,Tesla,90,testbeszéd,1,testelhagyás,6,testen kívüli élmény,16,testhőmérséklet,3,testmódosítás,2,testmozgás,6,tetoválás,6,Thaiföld,23,Tibet,19,Timbuktu,1,titkos tanítások,1,titkos társaságok,428,titkos űrprogram,144,tobozmirigy,9,Toltékok,2,Tonga,1,torinói lepel,2,tornádó,8,tömegmédia,73,Törökország,167,történelem,930,transzhumanizmus,9,transzplantáció,1,Trianon,4,tudat,89,tudatalatti,76,tudatmódosítás,19,tudatos álom,24,tudatosság,738,tudomány,1004,túlnépesedés,6,túlvilág,110,Tunézia,1,tüdőbetegség,19,tündérek,1,Türkmenisztán,2,tűz,2,tűzönjárás,1,ufo,779,UFO felfedés,84,UFO vadászok,7,ufo-afrika,4,ufo-amerika,360,ufo-ausztrália,7,ufo-ázsia,29,ufo-budapest,1,ufo-cikkek,2,ufo-egyéb,20,ufo-európa,111,ufo-fotók,9,ufo-magyar,6,ufo-oroszország,20,új,10058,új pénzügyi rendszer,368,Új-Zéland,32,újrahasznosítás,59,Ukrajna,123,ultrahang,8,Univerzum,225,Uránusz,6,Uri Geller,1,Uriel,1,Uruguay,5,uso,6,utazás,1,űrállomás,33,űrbányászat,2,Üreges Föld,28,űrfegyver,4,űrháború,12,űrhaderő,2,űrkutatás,546,űrlift,1,űrszemét,9,űrtechnológia,209,űrutazás,131,űrverseny,10,üstökös,16,üveg,8,üzenetek,63,vakcina,184,vakság,3,választás,3,Valiant Thor,1,vallás,252,valóság,38,vámpír,2,Vatikán,176,vécépapír,1,vegetáriánus,12,végítélet,1,Végjáték,42,végtelen,1,vegyi anyag,68,vegyi fegyver,18,Venezuela,51,Vénusz,23,vér,39,vércsoport,5,vertikális gazdálkodás,2,veszélyeztetett faj,7,vezeték nélküli áram,2,videó,8684,videojáték,15,Vietnam,18,viking,13,Világgazdasági Fórum,11,világítás,1,világkormány,2,világvége,13,villám,22,virtuális valóság,14,vírus,248,vitamin,17,víz,320,vízenergia,11,víznyelő,12,Vlagyimir Putyin,318,vonat,6,vulkánkitörés,76,Wi-Fi,16,WikiLeaks,42,x-akták,22,zaj,4,Zambia,1,zene,53,zeneipar,4,Zimbabwe,5,Zsidóság,32,
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: A vibrációs kvantumelméletet egy 2000 éves ősi szöveg ismerteti
A vibrációs kvantumelméletet egy 2000 éves ősi szöveg ismerteti
https://4.bp.blogspot.com/-ukVrvFcEZyY/V0MibfYQ9MI/AAAAAAAAeH0/DKBw6SDZkr8WD41Zhw0CuRukc2gnXQONgCLcB/s1600/kybalion%2Bk%25C3%25B6nyv%2Brezg%25C3%25A9s%2Belve%2Bvibr%25C3%25A1ci%25C3%25B3%2Bteremt%25C3%25A9s%2B%25C3%25A9ter%2Banyag%2Bill%25C3%25BAzi%25C3%25B3%2Bfizika%2Btudom%25C3%25A1ny%2Bokkult%2Btud%25C3%25A1s%2Bvideo-kvantumfizika-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ukVrvFcEZyY/V0MibfYQ9MI/AAAAAAAAeH0/DKBw6SDZkr8WD41Zhw0CuRukc2gnXQONgCLcB/s72-c/kybalion%2Bk%25C3%25B6nyv%2Brezg%25C3%25A9s%2Belve%2Bvibr%25C3%25A1ci%25C3%25B3%2Bteremt%25C3%25A9s%2B%25C3%25A9ter%2Banyag%2Bill%25C3%25BAzi%25C3%25B3%2Bfizika%2Btudom%25C3%25A1ny%2Bokkult%2Btud%25C3%25A1s%2Bvideo-kvantumfizika-2016-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/05/a-vibracios-kvantumelmeletet-egy-2000.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2016/05/a-vibracios-kvantumelmeletet-egy-2000.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Loaded All Posts Nincs ilyen bejegyzés MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz elvetése Törlés By Kezdőlap OLDALAK BEJEGYZÉSEK Mindet megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV KERESÉS MINDEN BEJEGYZÉS Nincs ilyen bejegyzés Vissza a kezdőlapra Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csüt Pén Szo Január Február Marcius Aprilis Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órával ezelőtt $$1$$ órával ezelőtt Tegnap $$1$$ nappal ezelőtt $$1$$ héttel ezelőtt több mint 5 hete Követők Követés THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy