2014. április 24., csütörtök

A tudat rejtélye és evolúciója

A homonoid fajok három családot alkotnak: a hilobatidák (pl. gibbon), a pongidák (orángután, csimpánz, gorilla) és az ember faját. A jelenlegi kutatások az embert külön fejlődésű fajként tartják számon. A korai hominidák gyökeret és gyümölcsöt keresve szálltak le a fáról, hiszen az erdők mentén jobban lehetett két lábon közlekedni. 1,6 millió évvel ezelőtt megjelent a homo erectus, és a világon mindenhol elterjedt. Fejlődött az agy felfogó- és rendszerező képessége, megjelent a tudat.

Hogyan hatja át a tudat a szürkeállomány molekuláit és atomjait? Vajon az idegsejtek hoznak létre tudatot? Vagy csak társas viszonyban van az agyműködés a lélekkel? Ha csak a neuronok kisülése adná a tudatot, akkor a számítógépnek lenne tudata. A tudat kapcsolatban áll az idegműködéssel, s bármiféle „tudat”, amely vizsgálni kezdi önmagát, hat az agyra, így ez végső soron nem vizsgálható önmaga valójában! Az ember ősei másfél millió évvel ezelőtt megtanulták, hogyan kell a tüzet táplálni és hordozni, majd megtanultak tüzet csinálni. A tűz maga volt a hatalom. Lakhelyet teremtettek, s a növénynemesítéssel és állattenyésztéssel az ember ura lett flórának s faunának. A nomád hordák telepesekké váltak, a vadászat, élelemgyűjtés és gyermeknevelés szükségessé tette a szervezést és így a kommunikációt. A beszéd mint rendszer lehetővé tette az absztrakciót, a környező világ tudatos elemzését és az önmegjelenítést. Megszületett az „én-vagyok-ember” fogalma.

Lehet-e az ember még intelligensebb?

Emberi agyunk jelképekben és fogalmakban gondolkodik, ami kifinomult idegi információ-feldolgozást feltételez, minden más fajt felülmúló emlékezettel és a szolgáltatott adatokat felülmúló tudattal. A tudat kérdését bonyolulttá teszi az a tény, hogy az adatfeldolgozást érzelmek és sejtések kísérik, felfoghatatlanul tiszta és gyors informatív eredményességgel. Milyen lesz az emberiség további agyfejlődése? A jelenlegi barázdáltságú agy pontosan illik a koponyába, így több redő nem passzírozható be a tokba. A nagyobb koponya nem fér át a szülőcsatornán. A messzi jövőben a császármetszés tudásunkba „épülésével” esetleg megugorhat az intelligencia. Egy másik mód az embrió teljes méhen kívüli fejlődése. Egy idő múlva talán mo-dulokat fogunk agyunkban viselni, melyek cserélhetők, és különös képességeket adnak?

A tudatkutatás másik vágánya az élet mibenlétének kutatása. Habár a kutatók fenntartják, hogy az élet az élettelenből keletkezett, a fejlődést nem tudják megmagyarázni. (A magasabb rendű atomszerkezetekhez a szén adja a kulcsot. A hidrogénatom jött létre elsőként, majd a hidrogén a héliummal bonyolultabb atommá egyesült. Mindkét elem semleges hatású, így csak megfelelő menynyiségű szén mellett volt elegendő az energia a lehűlő világegyetemben a nehezebb elemek létrejöttéhez. A csoda az, hogy elég szén állt rendelkezésre, valamint a hélium és az oxigén energiaszintjei közötti döbbenetes, éppen megfelelő finom hangolásnak köszönhetően. Élő anyag keletkezett, majd DNS-spirál. Megtörtént a csoda.).

A törzsfejlődés darwini magyarázata mindenesetre csődöt mondott. A véletlenszerű mutációk természetbeli szétválogatása „pelyvára és magra” nem jelentheti a megfejtést. Jóllehet a véletlen mutációk és a kiválasztódás is szerepet játszik a törzsfejlődésben, nem magyarázza az ismert tényeket. Erre nem lett volna elég 4 milliárd év… A természet válogatós. Különféle lehetőségeket próbál ki, de előrelátással tapogatja az utat. Elképzelhető, hogy van valamiféle „terv” az egyensúly megtartásában. Ez az „irányultság” mindenképpen túlmutat az evolúciós tanokon, mégsem ad racionális választ. Sok sajátos anatómiai vonás olyan fajokban is közös, melyek különböző fejlődésen mentek keresztül. Az élet kialakulása szintén rejtély: hogyan alakult ki ilyen bonyolultságban 500 millió év alatt? A DNS egyik felfedezője, F. Crick szerint a spirál készen került a Földre. Az állandó minta jobban illik a környezetbe, mint az újsütetű.

Vajon miért van tudatunk?

A viták arra vezettek, hogy a legvadabb darwinista is elfogadja: túl nagyok voltak a variációs lehetőségek és ugrások, hogy ennek tulajdoníthatnánk a törzsfejlődést. Az élet mikéntjének vizsgálata újra visszakanyarodik ahhoz a kérdéshez, van-e tervező Isten, vagyis miért és mitől van tudatunk? A zavarodott tudósok megpróbálták az én-tudatot vizsgálni, majd boncolgatták az agyat és keresgéltek az egész emberi testben. Egyes kutatók tetszetős elmélete szerint az agy a kvantumvilág határozatlansági hatásait hasznosítja, ami megmagyarázza „szabad akarat”-unkat. Az agy távoli részei szinkronizált kapcsolatban állnak egymással: a fizikában már elfogadott tézis, azaz a részecske helyhez kötöttségének hiánya lehet a válasz az agy működésére. Ez azt jelenti, hogy egyazon részecske, egyazon időben, több helyen lehet!

A kutatók a halálközeli élmény visszaemlékezéseit próbálták analizálni, hiszen ekkor megdöbbentő élességgel, gyakran hologramszerűen egymásra vetülő képekben lejátsszuk egész memóriatárunkat. Az élet felidézéséhez száztrillió bit információt kell lehívni. Hogyan tárolhatunk ennyi információt 1300 cm3-en?! Az agy csodás önműködtető rendszer, mesterségesen előállíthatatlan műszer: képes szinapszisokat nevelni, különösen fontos tanulási kényszer mellett, de „elhájasodik” és elbutul ingerszegény környezetben. Mindenesetre az intelligencia és az agytérfogat között nincs direkt összefüggés. Az emberi agyban tíz a huszonharmadikon szinapszis van, így a lehetséges emberi agykonfigurációk száma nagyobb, mint az elemi részecskék száma a világegyetemben. Elmondhatjuk, hogy két egyforma konfiguráció nincs, s ekkora variációs lehetőség mellett valószínűleg vannak olyan agytípusok, melyek az evolúció során még soha sem kerültek sorra emberi testben!

Visszaemlékezés regressziós hipnózissal

Regressziós hipnózissal több életnyi élményre tud az egyén emlékezni. Amerikai kutatók szerint a visszamenetel lehet akár 12 000 év is! A visszaemlékezés ötezer bit/mp csúcsteljesítményt ad és - noha sokan megkérdőjelezik - gyógyító hatású, mert magyarázza jelen életünk fóbiáit vagy betegségeit. A visszavitt betegek valós földrajzi adatokkal szolgálnak, személyiséget váltanak mesélés közben; egy, a csecsemőkorba visszavitt ember szopási reflexet mutatott, és jellemző módon szétterpesztette lábujjait! A hagyományostól eltérő érzékelés (extra-sensory perception) is szolgáltat adatokat. A kísérletek azt mutatják, hogy az emberek negyede képes befolyásolni mások tudatát, képes gondolatot olvasni, azaz telepatikus. Az egymáshoz közel álló egyének még érzékenyebbek. Az emberek között sok a „tisztánlátó”, aki álomban is vette a jelzéseket, suhanó benyomásként érzékelte az információt, ami lassan telt meg formával, mint a polaroid kép. Az egyszerre meditáló embereknél kialakul egy közös tudat, mellyel egységes energiamezőt alkotva gyógyítani tudnak. Az embercsoportok között is kialakulhat kapcsolat: ezt bizonyítja sok párhuzamos kultúra.

Egyáltalán nem kizárható, hogy hasonló mintákból ekvivalens földön kívüli civilizációk is kialakultak, s lehet, hogy a kapcsolat fennáll velük anélkül, hogy tudatában lennénk. A történelemből példát merítve látható, hogy a kőkorszak mandula alakú, szimmetrikusan pattintott eszközei fellelhetők Közel-Kelettől Afrikáig, pedig a szükség nem azonos formát kívánna meg. Kulturális mozgalmak egyidejű felbukkanása is a „szikra” átugrását bizonyítja: a héber próféták, Buddha, Konfuciusz és Szókratész azonos korszak gyermeke. Modern korunkban számtalan „plágium-vita” ismeretes: Bell és Gray esete a telefonnal talán a legismertebb példa. A megsejtés néha tudományról tudományra ugrik át.

Mai tudásunkkal kénytelenek vagyunk beletörődni a paradoxonokba. A biológusok látják, hogy az élő fajok képesek az önreparálásra és bonyolult formák kód szerinti felépítésére, az alkalmazkodást összehangoltan, genetikai mutációk segítségével végzik. Az emberi tudat pedig izgalmas kérdéseket vet fel:

  • hogyan tudta a világegyetem nulla idő alatt előrelátni a 10 milliárd évvel későbbi feltételeket?
  • miért esik egybe az említett négy elem energiaszintje?
  • hogyan maradnak fenn környezeti feltételre hangolt fajok bármilyen hirtelen változás után?
  • hogyan szereztek egyes fajok azonos kódokat bizonyos tulajdonságok kifejlesztésére?
  • hogyan alakultak ki a reparáló folyamatok előreláthatatlan problémák megoldására?
  • hogyan és miért tárolja az agy a sok bitnyi információt?
  • miért telepatikus az emberek nagy része?
Létezhet-e csoportos, esetleg kozmikus tudat?

Mindez a haladó tudomány szerint nem magyarázható, de valós tény, mert az agy és a tudat időn és téren túl kapcsolatba tud lépni. A „kozmikus kapcsolat” segítségével a mikrorészecskék tudomást szereznek egymásról. Ismerjük meg a mindenség fejlődési elméletét: vajon egy vak ki tudja rakni a Rubik-kockát? Nem valószínű, mert a világegyetem koránál is hosszabb idő kéne. És ha súgnak neki stimmel/nem válasszal? Akkor átlagosan 120 fordulattal elrendezheti. A visszacsatolás tehát célravezető, még akkor is, ha a válasz néha pontatlan. A természetben a cél nem véglegesített. Inkább a cél keresése teremti meg a célt.

Amennyiben a természet minden részecskéje kommunikált és előre „sejtett”, tudatosan irányítani tudta önmagát. Hogyan működhet ez más civilizációkkal? Fizikailag egy térbeli hatást valamilyen mező tud átvinni egy másik pontra. Ez a mező nem észlelhető. Az időbeli kapcsolat jellegzetessége az emlékezet, ugyanez igaz tudatunkra is. A hologramhoz hasonlatos kozmikus emlékezet a megfelelő modell: habár a (tudat)részecske szétszórva, akár több fényévnyire tárolja az információt, minden része tudja az egészet. (Ez a fajta tárolás sűrű. Egy kockacukornyi hologram-rendszer az USA Kongresszusi Könyvtárát tárolhatja.)

A holografikus emlékezethez szintén mezőre van szükség, őrző és továbbító mezőre. A tudomány négy természeti mezőt ismer. Egyikük sem lehet azonos a hologrammezővel. Mi egy szuperkönnyű ötödik mezőt keresünk. Ez a kozmikus mező kölcsönhatásban van a többi néggyel. Keresésekor belebotlunk régi ezoterikus tanokba. A tudósok berkeiben legrégebben a biológusok vetették fel az ötödik, „biomező” létezésének lehetőségét. Az ötödik, fizikai és/vagy biológiai mező feltételezése mindenesetre a legegyszerűbb és legésszerűbb megoldás a problémákra. A kozmikus hologram kozmikus kapcsolatot hordoz, és információt továbbít. A hologram maga a vákuum, ez válik összekötő holomezővé, és feloldja az eddigi ellentmondásokat. Ez a mező összeköti az anyagi részecskéket és az élő szervezeteket környezetükkel, valamint összeköti az emberek agyát tudatukkal. (Ez pszi-mezőként ismeretes.) Ha kezdetektől fogva létezett a mező - mert ugyebár a vákuum létét senki soha nem tagadta -, ez segített a múlt és jövő segítségével a jelen „tudatos” alakításában. Egyes feltevések szerint Einstein utolsó, megsemmisített tételei a vákuum hasznosításáról szóltak, felismerései időutazásra és más kultúrákkal történő kommunikációra irányultak. Valljuk be, hogy valóban nem lehetünk biztosak benne még ma sem, hogy a nagyhatalmak érettek-e erre az erőre. A kozmikus térben szétszórt, egy őstől származó népek közös kozmikus „őstudatára” a Möbius-szalagot hozzák fel példaként. Azaz: akárhogyan osztódik is egy társadalom, mindig tudati összeköttetésben marad. Egyes kutatók - Crick tételeit is felhasználva - ebben a lehívható őstudatban (intelligenciában) látják az emberi faj „megfelelő irányú” evolúcióját.

modusvivendi

2014. április 23., szerda

UFO Mexikó felett földrengés után - Fényes tárgyak Thaiföldön - 2014 április

Mexikó, Mexikóváros
2014.04.18.

Az alábbi videón látható UFO-t nem sokkal a 2014 április 18-i mexikói földrengés után vette filmre a szemtanú. Megjelenése után néhány másodperccel a tárgy megáll, és irányt változtat, majd ismét nagy sebességgel eltűnik.Thaiföld
2014.04.19.

Thaiföldön készült ez a videó, mely egy csoport fehér fényű UFO-t mutat mozogni egymás körül, miközben állandó sebességgel haladnak.Iron Sky - sci-fi - 2012

2018-ban az amerikaiak ismét visszatérnek a Holdra a Liberty nevű űrhajóval. A küldetés két tagja azonban szörnyű felfedezést tesz: a Hold sötét oldalán egy hatalmas bányát találnak, melyet a nácik működtetnek. Az egyik űrhajóst megölik, majd a másikat, James Washington-t Klaus Adler és csapata elfogja. Az űrhajóst a horogkereszt alakú bázisukra szállítják. Washington megtudja, hogy a nácik egy kisebb csoportja a második világháború után a Holdra szökött és várják a visszatérés lehetőségét.

2014. április 22., kedd

Az összeesküvés a határidő ellenére megosztott és cselekvőképtelen

Most már világos, hogy az összeesküvés, mely a Nyugatot uralta összezavarodott, és cselekvőképtelen annak ellenére, hogy egy nagyon is valós lemondási határidőt adtak számukra. Az európai hatalmi emberek, mint a Pápa és a Királynő támogatja a világbékét, és a kampányt, mely véget vetne a szegénységnek és a környezet pusztításának. Azonban a Rockefeller, Bush és a többi amerikai oligarcha úgy viselkednek, mint egy fényszórótól lefagyott szarvas, nem képesek, vagy nem hajlandóak lépéseket tenni. Ugyanez mondható el a Pentagon vezetőiről és az ügynökségekről.

Ne legyen kétség, hogy az Amerikai Egyesült Államok egy szélhámos országgá fajult, melyet sátánimádó gengszterek uralnak, és egy fekete lyuk, ahonnan a világ legtöbb nyomora ered.

Barack Hussein Obamának, az amerikai oligarchia nyilvános arcának eltávolítása felveti a kérdést, hogy "ki kerülne a helyére?" Ha a hadiipari komplexum vezetői, nem egy egységes terv szerint cselekednének, a válasz valószínűleg káosz, zűrzavar és talán még polgárháború is lenne az USA-ban.

A legjobb remény mostantól a tagállamok kormányai, akik most rendelkeznek a szükséges kétharmados támogatással, hogy kiköveteljenek egy konferenciát, hogy átírják az Egyesült Államok alkotmányát.

http://www.foxnews.com/politics/2014/04/02/rare-option-forcing-congress-to-meet-change-constitution-gains-momentum/

Ezt a konferenciát eszközként lehetne használni, hogy létrehozzanak egy ideiglenes kormányt egy olyan hatalommal, mellyel kitisztíthatnák a szennyet Washington D.C.-ből.

Emellett az amerikai katonai ipari komplexum különböző frakcióival folyó tárgyalások meglepő mennyiségű megállapodással jártak kulcsfontosságú kérdésekben. A probléma úgy tűnik, hogy az egó és a rivális intézmények, melyek versengenek a hatalomért, és nem értenek egyet abban, hogy mit kell tenni.

Íme néhány a főbb pontok közül, melyekkel mindenki egyetért:

1. Lennie kell egy jubileumnak; egy egyszeri leírása valamennyi állami és magán adósságnak. Ezen egy pillanatig sem gondolkozik senki, mivel azonnal véget vetne a folyamatos amerikai válságnak.

2. Szükséges egy vagyon újraelosztás. A Fortune 500 vállalat többsége a Federal Reserve Board-ot alapító hét család irányítása alatt áll. A koncentrált tulajdonjogot alapítványokkal és homályos számvitellel rejtik el. Ezek a családok általában nem saját maguk hoztak létre vállalatokat, inkább gyilkosságok és lopás segítségével szerezték meg őket. Ezeket a javakat újra el kell osztani, vagy egy állami alapba helyezni, és az amerikai nép nevében kezelni.

3. A Kongresszus, a Szenátus, a Legfelsőbb Bíróság és a Fehér Ház Washington D.C.-ben nem más, mint egy alaposan megvesztegetetten működő csapat, amit le kell cserélni. A pénzt és a politikát összekötő köldökzsinórt el kell vágni.

4. Ha Washingtont megtisztították, a kormánynak el kell kezdenie a pénzkibocsátást a magántulajdonban lévő Federal Reserve Board helyett.

5. A média monopóliumokat fel kell osztani, és az amerikai népnek el kell mondani a valódi történetét.

Ez a széleskörű egyetértés megtalálható az Egyesült Államokn belül, különösen a katonaságnál és az ügynökségeknél, valamint a legtöbb állami kormányban. Az Egyesült Államok készen áll arra, hogy ismét egy független nemzetté váljon.

Az Egyesült Államokon kívülről nézve azonban egy egészen más kép rajzolódik ki. Először is, míg az európaiak és az amerikaiak a világ népességének körülbelül egyötödét alkotják, ők rendelkeznek az ötből négy vétójoggal az ENSZ Biztonsági Tanácsában. Ez azt jelenti, hogy az ENSZ még mindig a gyarmati ellenőrzés eszköze. Ezt meg kell változtatni.

A másik dolog, amit meg kell változtatni a globális pénzügyi rendszer. Ha az Egyesült Államok Köztársaság helyreáll, és kiadja a saját valutáját, akkor egy új intézményt kell létrehozni, hogy kezelje a nemzetközinek tartott és forgalmazott amerikai dollárt.

A Világbank és az IMF nem felelnek meg a feladatuknak, és semmi jele annak, hogy az európaiak és az amerikaiak fel akarnák adni az irányítást ezekben az intézményekben. Még a megreformált szavazati struktúra is, melyet az IMF-nél terveztek, az európaiakat hagyná meg az ellenőrzésben.

Ezért a tárgyalások egy teljesen új intézmény létrehozásáról folynak, mely az IMF-et és a Világbankot nagyrészt lényegtelenné tenné. Ez nem megy egyik napról a másikra, mert az új rendszereket és számítógépes hálózatokat az USA uralta, és alaposan feltört SWIFT nemzetközi fizetési rendszertől függetlenül kell létrehozni. Itt az európaiak, az oroszok, a közel-keleti olaj exportőrök és a kínaiak széles körben egyetértenek. Ez egy pár évet igénybe fog venni, hogy létrejöjjön, így nem várható hirtelen változás ezen a téren. Ugyanakkor az első nagy lépés Európa számára, hogy euróban fizessen az orosz gázért dollár helyett, már folyamatban van.

Ez fogja az amerikai vállalati kormányt, élén Barack Obamával rendkívül elszigeteltté tenni.

Talán ezért látogatja meg Obama az amerikai ázsiai kolóniákat Japánban, Dél-Koreában, a Fülöp-szigeteken és Malajziában ezen a héten, hogy megpróbáljon kicsikarni egy kis pénzt, hogy megóvja az amerikai vállalati kormányt az összeomlástól.

A japán rendőri hivatal elküldött valakit a Fehér Sárkány Társasághoz, hogy az Obama látogatásról kérdezzen. El lett neki mondva, hogy Obamát tömeggyilkosság és csalás vádjával le kell tartóztatni, amint lábát az országba teszi. Azt is közölték vele, hogy a rabszolga Abe miniszterelnököt is le kell tartóztatni a választás ellopásáért, és külföldi megvesztegetések elfogadásáért, hogy elárulja a hazáját. Az amerikai ügynökségek és katonaság Japánban hősök lehetnének, ha beleegyeznek, hogy segítenek a japán rendőrségnek a letartóztatásokban.

Ha a japánokból és az amerikai 7. flottából hiányzik a bátorság ehhez a lépéshez, akkor talán a malajziaiak megteszik.

Obama letartóztatása lehetne a kiváltó ok, ami lehetővé tenné a világbékét, és jelentősen felgyorsítaná a pozitív változások bekövetkeztét ezen a bolygón. Ez azonban valószínűleg vágyálom.

Ehelyett egy ázsiai székhelyű CIA forrás szerint Abe és Obama olyan provokációk és események felett fognak elnökölni, melyek célja, hogy felkorbácsolják a feszültséget Kelet-Ázsiában. "Obama egy Ukrajna-szerű helyzetet akar beindítani a térségben," - tette hozzá.

Ukrajnáról szólva, a P2 páholy küldött e sorok írójának egy videót egy rendőrfőkapitányról, akit Kelet-Ukrajnában fejeztek le. Ezt ugyanaz a sátáni zsoldos hadsereg tette, mely attrocitásokat követett már el Irakban és Szíriában. Biztosak lehetnek benne, hogy ez a söpredék módszeresen el lesz fogva, és likvidálva lesz.

A CIA főnöke Ukrajnába látogatott a közelmúltban, mivel 20-an az ő “Greystone” (Blackwater, Xi, Academi) gyilkosai közül nemrégiben eltűntek. Ők ovábbra is "eltűntek" lesznek, amíg ezek a bűnözők mind el nem mennek.

Arra is van bizonyíték, hogy valami nagy ellentámadás kezdődött Ázsiában az összeesküvés ellen. A folyamatos földrengéssorozat Új-Guineában egy olyan területen következett be, melyről ismert, hogy náci tengeralattjáró bázisnak ad otthont.

Kínában úgyszintén, több mint 1000 tisztviselőt végeztek ki Xi Jinping hatalomra kerülése óta, akik kapcsolatban álltak az összeesküvéssel, a kínai kormány egyik tisztviselője szerint. Végül a japán tévé egy 911 igazságáról szóló dokumentumfilmet sugároz főműsoridőben, miközben Obama az országba látogat. A producerek azonban azt mondták, hogy "az idő még nem érett meg." Azért vagyunk, hogy addig tartsuk a tüzet, amíg nem látjuk a szemük fehérjét. Amikor a Fehér Sárkány mozgásban van, teljesnek és elsöprőnek kell lennie.

Benjamin Fulford

2014. április 21., hétfő

Laura Magdalene Eisenhower: Közzététel - 2. rész

A 22. UFO-kkal és a hozzájuk kapcsolódó jelenségekkel foglalkozó szimpóziumon elhangzottak (A Polgári Közzétételi Meghallgatások olasz megfelelője). - San Marino Köztársaság -  2014 március 30.

Amikor először hallottunk a szerződésekről

Az esetek többségében, amikor a Földönkívüliek és kormányaink közötti kapcsolatról hallunk, elsősorban Eisenhower-ről esik szó. Például, ahogy Dr. Pinotti és a CUN (Olaszország leghitelesebb UFO szervezete) 2000-ben dokumentálta, ma már tudjuk, hogy UFO-król jelentettek már a 30-as években, és hogy Mussolini - új, külföldi légi fegyvereknek ítélve őket, 1933-ban létrehozott egy hivatalos bizottságot, élén Guglielmo Marconi-val a "Gabinetto RS 33-at" azzal a céllal, hogy mérnöki visszafejtést végezzenek egy lombardiai lezuhant UFO-n, és két Északi-típusú pilóta taplra állítására, akiket német pilótáknak tekintettek. Ezeket az olasz tanulmányokat később örökölte a náci Németország.

Mindenesetre az USA-ban a fent említett szerződések nem Eisenhowertől származtak, és bár sok ember van, akik megerősítették, csak néhányat fogok felsorolni. III. Jason Püspök szerint, aki a Dulce bázisról szolgált információkkal, "Az amerikai kormány 1933-ban beleegyezett állatok és emberek kereskedelmébe cserébe High Tech tudásért, és megengedte számukra a földalatti bázisok használatát, hogy ne zavarják őket Nyugat-Amerikában."

Egy informátor és korábbi M-16 alkalmazott szerint az első szerződést a Szürke földönkívüliek (hüllőszerű lények a Draco csillagrendszerből), és az amerikai kormány között Rossevelt irányítása alatt 1934 júliusában írták alá. Ez volt az úgynevezett "Grenada szerződés". A szerződés kimondta, hogy cserébe a Szürkék fejlett technológiájáért az Amerikai Szövetségi Kormány lehetővé tenné, hogy a Szürkék akadálytalan emberrablásokat folytassanak a folyamatban lévő földönkívüli genetikai programok számára. Mindez azután történt, hogy megtagadták a Plejádiak segítségét, akik végleges katonai leszerelést akartak.

Azt is elmondta, hogy miután az amerikai kormány nem volt hajlandó együttműködni a Plejádiakkal, helyette Hitlerhez és a nácikhoz közeledtek. A Plejádiak kidolgoztak egy szerződést Hitlerrel és a nácikkal, hogy technológiáért cserébe nem támadják meg a Zsidó népet. A nácik kifejlesztették fejlett csészealj alakú repülőgépeiket a Plejádi technológia alapján.

Bár a Szürkék jól ismertek az elrablási esetekben, az ufológusoknak nincsenek jelentéseik ilyen eseményekről, valamint harmadik típusú találkozásokról hüllő lényekkel. De ez az informátor nem az első, aki ilyesmit állít.

Jelentések megerősítették Billy Meier kontakta kijelentéseit, hogy tér-idő technológiát cserélt a Plejádiak egy bizonyos faja Hitler Németországával 1933-ban és 1934-ben, látszólag egy náci csatornázó csoporton keresztül: a pszichikus képességekkel rendelkező nőket "Vrilerinnen-nek" nevezték, vezetőjük Maria Orsich volt.

Billy Meier és az egykori M-16 alkalmazott is azt mondta, hogy a Plejádiak 1941-ben kivonultak a szerződésből, és többé nem egyezkedtek Hitlerrel és a nácikkal. Ez abban az időben volt, amikor a Szürkék közeledni kezdtek, és innen jött a náci trauma alapú agykontroll technológia.

A beszámoló szerint a szerződéseket minden 10. évben megújították. Ha ezek az állítások igazak, ez lehet a háttér, ami igazolja az 1954-ben lezajlott találkozókat a Földönkívüliek és az Eisenhower adminisztráció között.

Kormányunk a Roosevelt adminisztráció alatt látszólag kapott titkos technológiákat, melyek nem az agykontrollal voltak kapcsolatban, mint amit a nácik kaptak, de voltak köztük antigravitációs berendezések, fémek és ötvözetek, ingyen energia és orvosi technológia, és ezért cserébe tették lehetővé a Szürkék számára, hogy beszivárogjanak az emberi társadalmak különböző szintjeire, ami magában foglalta bizonyos világi vezetők klónozásának lehetőségét.

Most már látjuk, hogy mindkét oldalt ezek a Szürkék befolyásolták.

UFO-k a Harmadik BirodalombanA beszivárgás folytatódik

Úgy tűnik, hogy a beszivárgás egy fontos tényező volt, mivel a 2. Világháború és a háború valami mássá változott, de soha nem nyerték meg.

Truman elnöksége idején a Földönkívüli probléma kezelése egy olyan feladat volt, amit az elnök egyedül nem tudott megoldani. Úgy tűnik, hogy számos baleset történt az 1947-es Roswell-i eset előtt, és ezek maradványait a mai 51-es körzetben tárolták, ahol sok teszt, jármű, Földönkívüliek boncolása és kísérletek voltak, melyek még mindig zajlanak. A Földönkívüliek azt is közölték, hogy ezeket a bázisokat többek között a tudósokkal és a katonai személyzettel együtt foglalják el.

1946-ban Truman elnök engedélyezte a Gémkapocs Projektet. A művelet egyik célja volt, hogy megtagadják a német tudományos szakértelmet és tudást a Szovjetuniótól és az Egyesült Királyságtól, valamint hogy meggátolják a háború utáni Németországot abban, hogy újra kifejlessze a katonai kutatási kapacitását. Az egyik terület, melyen a náci orvosok és pszichológusok előrelépést tettek, az az emberi szociális és viselkedés tervezés volt, másnéven elme kontroll.

Az OSS (Stratégiai Szolgálatok Hivatala) már 3 hónappal korábban aktív volt a Gémkapocs Műveletben, mielőtt Truman kiadta az utasítást, és a náci párt sok tagja már bejutott az Egyesült Államokba. Az OSS-t arra használták, hogy tisztára mossák a nácik történetét, sőt néha egy teljesen új identitást hoztak létre számukra, hogy megkönnyítsék befolyásuk kiterjesztését Amerikában.

Az M-16 informátor azt is elmondta, hogy a CIA-t, és az Amerikai Nemzetbiztonsági törvényt közel két évvel ezután hozták létre, hogy kezeljék a nagyszámú elme kontrollt, a klónozást, és egyéb titkos projektet, melyek a Gémkapocs Műveletből születtek. A szokásos törvények nem vonatkoztak rájuk, így mindenféle dolgot megúsztak. Mindezen védelemmel kapcsolatos projektek és technológiák fegyverekké váltak, melyeket irányításunkra használtak.

Létrehozták az MJ-12-t (Majestic Twelve) is, mint egy Földönkívüliek vizsgálatával foglalkozoó csoportot. Ez volt a Roswell-i baleset éve is, amikor a Földönkívüli biológiai entitások a képbe kerültek, és amely segített nekünk, hogy kapcsolatba kerüljünk a fajukkal.

Folytatás a Laura Magdalene Eisenhower: Közzététel - 3. rész-ben lesz olvasható...

Laura Magdalene Eisenhower: Közzététel - 1. rész
Laura Magdalene Eisenhower: Közzététel - 2. rész
Laura Magdalene Eisenhower: Közzététel - 3. rész

http://www.cosmicgaiasophia.com/