Archive Pages Design$type=blogging

­

EGYVILÁGREND – Európa és Amerika iszlamizálása, a keresztény civilizáció végnapjai

A Leleplező című folyóirat következő 2017. évi második számában ismertetést közöl Drábik János EGYVILÁGREND című legújabb könyvéről. Ennek...

A Leleplező című folyóirat következő 2017. évi második számában ismertetést közöl Drábik János EGYVILÁGREND című legújabb könyvéről. Ennek egy részével már most megismerkedhetnek a facebook közösség tagjai. (1) A teljes szöveg a Leleplező 2017/2 számában lesz olvasható, amely június 10-én lesz kapható a nagyobb folyóirat árusoknál Budapesten és vidéken is.

Miről szól az EGYVILÁGREND?

Legújabb könyvem az eseményekkel szinte egy időben íródott. Arra kerestem a választ, hogy az egy-központból irányított világrend létrehozására törekvő történelemformáló erők, miért döntöttek úgy a II. világháború után, hogy iszlamizálják Európát és Amerikát is. Hogyan gyorsult fel ez a folyamat 1973-as olajembargó nyomán?

Miért kötött a brüsszeli bürokrácia számos szerződést az arab világ szervezeteivel, intézményeivel, többek között az Arab Ligával és a nagyobb arab országokkal, hogy kölcsönösen előkészítik milliós iszlám tömegek bevándoroltatását Európába?

Mi a célja a pénzhatalmi világelitnek azzal, hogy a görög-római magaskultúrán és a zsidó-keresztény erkölcsi-renden nyugvó, időközben szekulárissá és demokratikussá vált európai civilizációt lecseréli egy az iszlám uralmának alárendelt új hibrid- civilizációra?

Ehhez át kellett tekinteni, hogy milyen tervek készültek már a XIX. század végén és a XX. század elején Amerikában, elsősorban az Egyesült Államok lakosságának a kevertfajúvá tételére. Fel kellett kutatni, hogy mikor és kik készítették el az ehhez hasonló terveket Európára vonatkozóan is?

Kerestük arra is a választ, hogy miért kezdeményezte Párizs EURÁBIA létrehozását az európai és a Földközi-tenger menti afrikai és közel-keleti államok integrációjával. Ez nem lenne más, mint az Európai Unió és az arab világ egyesítése egy korábban nem létező új európai-közel-keleti-afrikai hibrid kultúra keretében. A Muszlim Testvériség is elkészítette a saját maga stratégiai programját a világ meghódítására és egy globális Iszlám Kalifátus létrehozására.

Fontos megismerni azokat a tényeket, amelyek bizonyítják, hogy a nemzetközi szabadkőművesség részt vett ennek a stratégiának a kidolgozásában és minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja a népvándorlás méretű migrációt Európa, valamint az Egyesült Államok iszlamizálását a tömeges bevándorlással.

Az Európai Unió képes lenne az önvédelemre és ma is nyitott déli határainak a lezárására, ha Európának lenne saját érdekérvényesítő képessége. Az Európai Unió, különösen annak végrehajtó szervezete, az EU Bizottsága és annak apparátusa, lényegében a globális Deep State-nek a végrehajtó intézménye. Mivel az Európai Uniónak nincs saját hadserege, így saját külpolitikája sincs.

Nem az európai népek hozzák az önmagukra vonatkozó fontos döntéseket a II. világháború óta, hanem elsősorban a Nyugat és annak vezető állama (egy ideig közösen a Szovjetunióval) az Egyesült Államok, amelynek a politikai rendszerét az államok feletti pénzhatalmi világelit fokozatosan felvásárolta. Ez a világelit napjainkban úgy akarja Európa feletti uralmát véglegesíteni, hogy annak őshonos fehérfajú népeit kevertfajúvá tenyészti át és keresztény civilizációját lecseréli az iszlám és a kereszténység összekeveréséből létrehozott szinkretikus vallással és gyökértelen hibrid kultúrával.

Ebben a vallási ideológiában dominál az iszlám, amely tagadja az emberek egyenlőségét, mert az igazhívő muzulmán mindig felette fog állni a hitetlen és pogány kafírnak. Az iszlám megköveteli a muszlimoktól hitük terjesztését az erőszakos dzsiháddal, akár mások életének az elvételével is.

A kereszténység tiltja az ölést. Jézus egyetemessé tette azt a mózesi szabályt, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat és csak azt tedd neki, amit elvársz tőle, hogy tegyen veled. A keresztény tanítás szerint a Mindenható egyedül az embert teremtette a maga képmására és ruházta fel az alkotó értelem isteni szikrájával és a minden embert egyformán megillető szabad akarattal.

A kulturális marxizmussal megbénított dekadens Nyugat - mélyen a saját szintje alá süllyedve - lemondott az ellenállásról és nem képes, de már nem is akarja megvédeni keresztény kultúrájának az alapjait. Végletesen eltúlzott, enervált és morbid toleranciájával az önfeladásig engedékeny az iszlám agresszív intoleranciájával szemben. A nemzetközi szabadkőművesség által kierőszakolt és betegesen eltúlzott tolerancia megfosztotta az európai népeket az egészséges önvédelmi reflexeiktől, és képtelenné tette őket alapvető érdekeik és értékeik megvédésére.

(Szerencsére a magyar nemzet egészséges önvédelmi reflexei még működtek és nemzeti kormánya segítségével sikeresen állt ellen, annak, hogy a tömeges betelepülés révén véglegessé váljon a magyar nemzet Trianonban elkezdődött sorstragédiája, a magyar nemzet eltűnése).

Új könyvemben megpróbálok választ adni arra, hogy miért erősebb és miért tud hatványozott ütemben terjeszkedni az agresszív iszlám? Miért lesznek muszlimok tömegesen európaiak és amerikaiak is, elhagyva az ölést szigorúan tiltó, a szeretetet, a szabad akaratot és az emberek egyenlőségét hirdető keresztény hitüket és kultúrájukat.

Fontos összefüggés annak a bemutatása is, hogy a migránsinvázió megtervezésével és végrehajtásával a pénzhatalmi világelit többek között a Németország feletti hegemóniáját erősíti meg és teszi véglegessé. Amikor Angela Merkel meghozta tragikus tévedésnek bizonyult döntését és engedélyezte Németország elözönlését, valójában azt tette lehetővé, amire kormánya már évek óta készült. Bajorországban és Szászországban például már 2011 óta folyt a szabadon álló ingatlanok, családi házak, panziók, motelek és szállodák állami felvásárlása, hogy mire megindul a pénzhatalmi világelit döntésének megfelelően a tömeges muszlim invázió, addigra biztosítva legyenek a beözönlők százezreinek a befogadásához szükséges szálláshelyek.

Mivel mi európaiak keveset tudunk az iszlámról, ezért a könyv kísérletet tesz arra, hogy ismertesse a Korán, valamint az azt hirdető próféta - Mohamed - történetét. Ez túlságosan bonyolult feladatnak bizonyult. Ha azt keressük, hogy az élet problémáira milyen választ ad a Korán, az iszlám szent könyve, akkor először azt kell eldöntenünk, hogy melyik Koránban keressük a választ. Melyik tekinthető hitelesnek az emberiség rendelkezésére álló korán-szövegek közül?

Az objektív ismérvekhez igazodó szekuláris történelemtudomány már feltárta, hogy az eddig megtalált korán-változatok egy része Mohamed próféta előtti időkben, egy másik része pedig a próféta utáni időkben keletkezett. Mintegy kétszáz évre tehető az eddig ismertté vált korán-szövegek fokozatos létrejötte, majd egységes szerkezetbe való foglalásuk.

Arra a kérdésre tehát, hogy milyen választ ad a Korán egy felmerült kérdésre, előbb azt kell eldöntenünk, melyik Korán változatnak a válaszára vagyunk kíváncsiak. Az eddig előkerült Korán-szövegeket részben az iszlám világ országaiban, Szaúd-Arábiában, Jemenben, Törökországban, részben pedig olyan európai országokban őrzik, mint az Egyesült Királyság, Németország vagy Franciaország.

Nem lehetett megkerülni annak az elemzését sem, hogy milyen pszichológiai és vallási gyökerei vannak a radikalizálódott iszlámnak és az ebből kifejlődött modern terrorizmusnak. Számos szakértő foglalkozott már az iszlám által hirdetett dzsihád és a muszlim terrorizmus összefüggéseivel. Ehhez kapcsolódik, hogy integrálható-e a Nyugat és az iszlám erkölcsi rendszere?

A muszlim közösségek, mihelyt megerősödnek létszámban és befolyásban, elkezdik agresszívan követelni a sária-jog bevezetését. A muszlim ideológusok azzal érvelnek, hogy Európa szekuláris jogrendje alacsonyabb rendű az iszlám jogrendjéhez képest. Ennek az az oka, hogy az iszlám jogrendje, a sária-jog, isteni eredetű, Allah parancsolatait tartalmazza és ezért tökéletes és végleges. Ezzel szemben az európai jogrend emberi alkotás és átmeneti jellegű és tökéletlen.

Európában a reneszánsz, a humanizmus, a reformáció és az ellenreformáció, a felvilágosodás és a klasszikus liberalizmus elterjedése alapvetően megváltoztatta a középkori kereszténység természetét. A vallás és az egyház fokozatosan szétvált az államtól, a közhatalom világi gyakorlójától. Az emberi jogok és a politikai szabadságjogok kiharcolásával állampolgárokká váltak a korábbi alattvalók. Az emberi jogok és a politikai szabadságjogok védelemben részesítették az alul lévőket a gyakran despotaként hatalmat gyakorló abszolút uralkodókkal szemben.

A felsorolt változásokon az iszlám nem ment keresztül történelme során. Az iszlámban ma is elválaszthatatlan a vallási ideológia az államhatalom működésétől. A hívő muszlim életét a közösség diktatórikusan felügyeli, és ez kifejeződik az iszlám mindennapi gyakorlatában is.

Gondoljunk csak a napi ötszöri imára, a szigorú szabályokhoz kötött tisztálkodásra, étkezésre, öltözködésre, viselkedési normákra. Ezek mind azt fejezik ki, hogy a közösség uralkodik a vallás segítségével az egyes emberek felett, akiknek nincs így az európai keresztény kultúrában felnőtt emberekhez hasonlítható szabad akarata, önállósága és felelőssége.

A könyv kénytelen volt arra is kitérni, hogy miért lépett szövetségre a pénzhatalmi világelit az iszlám világ vezető hatalmi köreivel, elsősorban a szunnita olaj oligarchiával. Az 1960-1990 terjedő időszakban tanúi lehettünk a baloldali terrorizmus kibontakozásának Európában. 1990 októberében a világ közvéleménye megtudhatta az olasz miniszterelnöktől, Giulio Andreotti-tól, hogy a NATO keretében több európai országban már 1949 óta működik az úgynevezett ’stay behind army’ (hátramaradó hadsereg), amely rendszeresen baloldalinak álcázott terrorista cselekményeket hajtott végre. Olaszországban ezt a titkos fegyveres csoportot Gladio-nak hívták. A könyv kitér arra, hogy a Gladio égisze alatt kik és miért támogatták a nyugat-németországi Rote Armee, Vörös Hadsereg frakciót, az olaszországi Brigate Rosse-t, a Vörös Brigádokat?

Meg kellett válaszolni azt a kérdést is, hogy miért folytatódott a NATO Gladio-A hadművelete, immáron Gladio-B változatban. Ez utóbbi már nem baloldali terroristákat mozgatott, hanem politikai céljai eléréséhez iszlám terroristákat használt és használ. Mindezt hiteles forrásokból tudhatta meg a világ közvéleménye néhány - az igazság mellett bátran kiálló és a saját karrierjét is feláldozó – amerikai közalkalmazottnak köszönhetően. Ilyen személy volt Sibel Edmonds, aki az FBI számára fordított fárszi (perzsa), azeri és török nyelvű titkos szolgálati dokumentumokat. Hogyan szerzett tudomást Sibel Edmonds a Gladio-B hadműveletek létezéséről?

Nem könnyű hiteles és bizonyított választ adni arra, hogy miért tervez a NATO terrorista támadásokat a NATO országokban radikális szalafisták beszervezésével. A könyvben ismertetett tények mozaikjából összerakott kép azt látszik bizonyítani, hogy egyre több hamis zászlót lenget a szél az Európában elkövetett iszlamista terrorakciók felett.

Nem könnyű tehát meggyőző választ adni arra, hogy az ultraliberális, neokonzervatív elit miért működik operatívan együtt a radikális iszlámmal és hajt végre sorozatosan véres merényleteket különböző európai országokban, sokkolva ezekkel azoknak a lakosságát... (Folytatás a Leleplező 2017/2 számában)

Az EGYVILÁGREND című könyv, amelynek alcíme: 'Európa és Amerika iszlamizálása, a keresztény civilizáció végnapjai' kapható a 2017. június 8-án kezdődő könyvnapokon a Debreceni Gold Book Kiadó standjánál. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Vörösmarty téren, ahol dedikálásra is sor kerül és én magam is szót válthatok kedves olvasóimmal. (2)

Drábik János

(1) - https://www.facebook.com/drabikjanos/photos/a.508331582573563.1073741826.197968936
(2) - https://drabikjanosblog.wordpress.com/2017/05/10/ismerteto-drabik-janos-egyvilagrend

loading...

HOZZÁSZÓLÁSOK

BLOGGER: 3
Loading...
3D nyomtató 432 Hz 51-es körzet 6 órás munkanap 911 Aaron Swartz Ábrahám acél adósság Afganisztán Afrika agy agykontroll Akasa-krónika akkumulátor alakváltó alapjövedelem Alaszka albínó Alex Jones aligátor alkímia állati tudatosság állatvilág allergia álmatlanság álom alumínium alvás alvási paralízis Amerika Andrew Basiago Anglia angyal animációs film Anonymous Antarktisz antibiotikum antigravitáció Antikrisztus Antonio Urzi Anunnaki anyatej Apollo arany aranymetszés arcfelismerés Argentína Arisztotelész árnyékember árnyember árvíz aszteroida asztráltest asztrológia Atlantisz atombomba atomenergia átverés aura Ausztrália Ausztria autizmus autó Aztékok Ázsia babona Bahama-szigetek baktérium baleset Bankrendszer bányászat barlang barlangfestmény barlangrajz bázisugrás Belgium Belize belső hang Benedek pápa Benjamin Fulford Bermuda-háromszög betegség Biblia Bilderberg Bill Gates biofoton biogáz biológiai memória biológiai ritmus bioprinter biorobot bioüzemanyag blossom goodchild Bob Dean Bob Lazar boldogság Bolívia boszorkányság böjtölés bölcsek köve bőrszín Brazília BRICS nemzetek Buddha buddhizmus bunker cannabis Carl Sagan Carrie Fisher Ceres cetfélék Charlie Chaplin chemtrail Chile CIA Costa Rica cukor cukorbetegség csakra Csecsenföld Csehország Csernobil csillagászat Csillaggyermek csoda csontritkulás Dalai láma Dánia DARPA Darwin David Icke David Wilcock déjà vu Dél-Afrika Dél-Korea demokrácia démon depresszió digitális pénz dimenziók Dimitrij Medvegyev dinoszauruszok DNS dogonok dohányzás dokumentumfilm Donald Trump drón Ebola Eckhart Tolle Ecuador Edgar Mitchell Edison Edward Snowden Egely György egészség éghajlat ego egyedüllét Egyesült Arab Emírségek Egyiptom Einstein EKB ékírás elektromos autó elektromos hajó elektromos kerékpár elektromos motor elektromos út elektroszmog élelmiszer élet a halál után életcél elme kontroll elmezavar Elon Musk élővilág előző élet ember idegen hibrid emberáldozat emberi nyelv emberi öngyulladás emberi rekord emberiség emlékezet empátia energia energiafegyver ENSZ építészet erdősítés érzékelés érzelmek Erzsébet királynő ESA esküvői ruha Észak-Korea északi fény Északi-sark Észtország étel Etiópia Etruszkok Eurázsia Európa Európai Űrügynökség eurózóna eutanázia evolúció extrém időjárás ezüst fa Facebook fájdalom fakír FBI FED fegyver Fehéroroszország fejlődés fekete lyuk feldolgozott étel félelem fém feminizmus fenntartható gazdaság fény fényevés fénygömb fényjelenség fénysebesség fényterápia fénytest féregjárat Ferenc Pápa ferrofluid fiatalság elixírje film filozófia Finnország fizika fluorid fóbia fosszilis tüzelőanyag fotó foton Föld földalatti bázis földgáz földönkívüliek földrengés Fönícia Franciaország frekvencia furcsa hangok világszerte fúziós reaktor függőség Fülöp-szigetek gabonakör galaktikus föderáció galaxis gáz genetika génmanipuláció geoglifa George Orwell Ghána giroszkóp Gladio gleccser glifozát Globális Fedezeti Számlák globális felmelegedés globális lehűlés GMO gomba gondolatolvasás gonosz gömbvillám Görögország grafén gravitáció gravitációs hullám Grönland Guatemala Günther Wiechmann gyémánt gyermekfejlődés gyógyítás gyógynövény gyógyszeripar gyulladáscsökkentő HAARP háború hadi fejlesztés haj hajóroncs hajszín halál halálközeli élmény halhatatlanság hallás Halley -üstökös hallucináció hang harcművészet harmadik szem Hawaii házasság hazugság hibernálás hidegháború hieroglifa Himalája hipnózis hírek hit Hold holdbázis holdfogyatkozás Hollandia holografikus univerzum hologram Holt-tenger homeopátia Honduras Hongkong hormon horpaszizom Horvátország humor húrelmélet hurrikán húsevés Húsvét-sziget hüllő idegen elrablás idegen lény idegen technológia idézet idő időgép időjárás időjárás módosítás időjárási fegyver időkapszula időutazás III. Richárd ikerláng illat illóolaj illúzió immunrendszer implantátum India indián indigó gyerekek Indonézia influenza ingyen energia Inkák inkarnáció intelligencia internet intuíció ionhajtómű Irak Irán Írország iskola ISON üstökös ISS Isten Iszlám ITCCS Izland Izrael James Tyberonn Japán járvány jég jégkorszak Jemen Jézus jezsuita jóga jógi Jordánia jóslat jövőbelátás Jugoszlávia Jupiter kalóz Kambodzsa Kamerun Kanada Kanári-szigetek káosz kapcsolat karma karmikus kapcsolat Katar katonai technológia Kazárok Kelták kemoterápia kender Kenya Kereszténység Keshe Alapítvány KGB kiberháború kiborg kihalt faj Kína kincs kísérlet klímaváltozás klónozás Kobra Kolumbia Koszovó könyv környezetszennyezés környezetvédelem Közép-Amerika közlekedés közösség kreativitás kriptovaluta kristály kristály gyerekek kristálykoponya kromoszóma Kuba kultúra Kung-fu kutatás Kuvait kvantumfizika labirintus lapos Föld látás látomás Laura Eisenhower LED légzés lélek lélekvándorlás lelki fejlődés Lemúria Lengyelország Lettország levegő levitáció lézer Li-Fi Libanon Líbia Livánia Lukács Béla Luxemburg magány mágia mágneses mező mágneses portál Magyarország magyarság eredete Maja leletek maja naptár májbetegség Malajzia Málta Mandela effektus Mars Mars Curiosity Marshall-szigetek matematika mátrix Matthew Ward média meditáció megalit megfigyelés megnyúlt koponyák megtermékenyítés megújuló energia megvilágosodás memória menedék mentális betegség mennyország méregtelenítés mérgezés Merkúr mesterséges intelligencia meteor meteor Kuba meteor oroszországban Mexikó Mezopotámia mike quinsey mkultra Monsanto Mooji morgellon multiverzum múmia munka mutáció műanyag műhold művészet nagylábú nanotechnológia Nap napelem napenergia napfény napfogyatkozás napfolt Naprendszer napszél NASA NATO Nazca-vonalak Nefilim nehézfém Neil Keenan nemefém Németország nemiség Nepál Neptunusz NESARA Niels Bohr Nissan nitrogén Norvégia Nostradamus növények növényvédőszer NSA nukleáris energia nyersétel Obama okkultizmus okostelefon oktatás olaj olajfüggőség Olaszország Olmékok oltás omniverzum online tv OPPT orákulum organikus orgon energia óriások Orionidák Oroszország oxigén terápia önbecsülés önismeret önvezető autó önvezető motor ördög ördögűzés öregedés örök élet örök fiatalság öröklődés ősi civilizációk ősi gyógyítók ősi szöveg ősi technológia őslakos ősrobbanás őssejt ötvözet özönvíz Pakisztán Palesztina Panama pánpszichizmus pánspermia paranormális pareidolia párhuzamos univerzum Paul T. Hellyer Pentagon pénz Peru Phobos piramis platina plazma Plejádok pokol poltergeist pólusváltás Popper Péter Portugália prófécia Proxima Centauri pszichiátria pszichikai erő pszichokinézis pszichológia Puerto Rico rákbetegség régészet reinkarnáció rejtélyek rendőrállam reptilián repülés repülő autó robotok Római Birodalom Románia Roswell rovásírás Rudolf Steiner Rúmí Rupert Sheldrake Russell Brand Sabrina Pasterski Salamon király Salvador sámánok sarki fény Sátán schumnann frekvencia sci-fi sellő shaolin sheldan nidle shelley young Shogun Amona sírkamrák sivatag skizofrénia Skócia sors sótalanítás Spanyolország spiritualitás sport Star Trek Star Wars Stephen Bassett Stephen Hawking Steve Quayle Stonehenge stressz sumérok suzanne lie Svájc Svédország szabad akarat szabadság szag számítástechnika szamuráj szaporodás szarkofág Szaturnusz Szaúd-Arábia szavak szegénység Szelei Magdolna szélenergia szellemek szem szembetegség személyiségteszt szent geometria Szerbia szerelem szeretet szerotonin szerv implantátum szfinx sziámi iker Szibéria Szicília sziklarajz Szingapúr szinkronicitás színpszichológia színterápia szintetikus üzemanyag Szíria szív Szlovákia Szlovénia szoftver Szomália szorongás Szovjetunió szökőár Szudán születés Tajvan találmány tanítások tanulás táplálkozás társadalom távolbalátás technológia tej tektonikus lemez telekinézis telepátia teleportálás tengeralattjáró tengervíz teremtés téridő térkép természet természetfeletti természetvédelem terraformálás terrorcsoport tervezett elavulás Tesla testbeszéd testelhagyás testen kívüli élmény tetoválás Thaiföld Tibet titkos társaságok titkos űrprogram tobozmirigy Toltékok tornádó tömegmédia Törökország történelem transzhumanizmus Trianon tudat tudatalatti tudatmódosítás tudatos álom tudatosság tudomány túlnépesedés túlvilág tüdőbetegség Türkmenisztán tűzönjárás ufo UFO felfedés UFO vadászok ufo-afrika ufo-amerika ufo-ausztrália ufo-ázsia ufo-budapest ufo-cikkek ufo-egyéb ufo-európa ufo-fotók ufo-magyar ufo-oroszország új új pénzügyi rendszer Új-Zéland újrahasznosítás Ukrajna Univerzum Uránusz Uriel Uruguay uso űrállomás Üreges Föld űrfegyver űrháború űrkutatás űrszemét űrtechnológia űrutazás űrverseny üstökös üzenetek vakcina választás Valiant Thor vallás valóság vámpír Vatikán vegetáriánus végítélet Végjáték vegyi anyag vegyi fegyver Venezuela Vénusz vér vércsoport videó videojáték Vietnam viking Világgazdasági Fórum világítás világkormány világvége villám virtuális valóság vírus vitamin víz víznyelő Vlagyimir Putyin vulkánkitörés Wi-Fi WikiLeaks x-akták zene zeneipar Zimbabwe Zsidóság
false
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: EGYVILÁGREND – Európa és Amerika iszlamizálása, a keresztény civilizáció végnapjai
EGYVILÁGREND – Európa és Amerika iszlamizálása, a keresztény civilizáció végnapjai
https://2.bp.blogspot.com/-LXQb6WByRK4/WRRPrdyI-kI/AAAAAAAAloo/9UPT-4GzW8oDCe7_LR4YG72SX15noh1RwCLcB/s1600/dr%25C3%25A1bik%2Bj%25C3%25A1nos%2Bk%25C3%25B6nyv%2Begyvil%25C3%25A1grend%2Beur%25C3%25B3pa%2B%25C3%25A9s%2Bamerikai%2Biszlamiz%25C3%25A1l%25C3%25A1sa%2Ba%2Bkereszt%25C3%25A9ny%2Bciviliz%25C3%25A1ci%25C3%25B3%2Bv%25C3%25A9gnapjai%2Bfilm%2Bvideo%2Bdokumentumfilm%2Btitkos-t%25C3%25A1rsas%25C3%25A1g-2017-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-LXQb6WByRK4/WRRPrdyI-kI/AAAAAAAAloo/9UPT-4GzW8oDCe7_LR4YG72SX15noh1RwCLcB/s72-c/dr%25C3%25A1bik%2Bj%25C3%25A1nos%2Bk%25C3%25B6nyv%2Begyvil%25C3%25A1grend%2Beur%25C3%25B3pa%2B%25C3%25A9s%2Bamerikai%2Biszlamiz%25C3%25A1l%25C3%25A1sa%2Ba%2Bkereszt%25C3%25A9ny%2Bciviliz%25C3%25A1ci%25C3%25B3%2Bv%25C3%25A9gnapjai%2Bfilm%2Bvideo%2Bdokumentumfilm%2Btitkos-t%25C3%25A1rsas%25C3%25A1g-2017-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2017/05/egyvilagrend-europa-es-amerika.html
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2017/05/egyvilagrend-europa-es-amerika.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Nem találtunk ilyen bejegyzést MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz törlése Törlés ­ Kezdőlap OLDAL BEJEGYZÉS Megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV CIKKEK Nem találtunk ilyen bejegyzést VISSZA A KEZDŐLAPRA Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csü Pén Szom Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Márc Ápr Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órája $$1$$ órája Tegnap $$1$$ napja $$1$$ hete több mint 5 hete