Archive Pages Design$type=blogging

­

A tudat rejtélye és evolúciója

A homonoid fajok három családot alkotnak: a hilobatidák (pl. gibbon), a pongidák (orángután, csimpánz, gorilla) és az ember faját. A jele...


A homonoid fajok három családot alkotnak: a hilobatidák (pl. gibbon), a pongidák (orángután, csimpánz, gorilla) és az ember faját. A jelenlegi kutatások az embert külön fejlődésű fajként tartják számon. A korai hominidák gyökeret és gyümölcsöt keresve szálltak le a fáról, hiszen az erdők mentén jobban lehetett két lábon közlekedni. 1,6 millió évvel ezelőtt megjelent a homo erectus, és a világon mindenhol elterjedt. Fejlődött az agy felfogó- és rendszerező képessége, megjelent a tudat.

Hogyan hatja át a tudat a szürkeállomány molekuláit és atomjait? Vajon az idegsejtek hoznak létre tudatot? Vagy csak társas viszonyban van az agyműködés a lélekkel? Ha csak a neuronok kisülése adná a tudatot, akkor a számítógépnek lenne tudata. A tudat kapcsolatban áll az idegműködéssel, s bármiféle "tudat", amely vizsgálni kezdi önmagát, hat az agyra, így ez végső soron nem vizsgálható önmaga valójában!

Az ember ősei másfél millió évvel ezelőtt megtanulták, hogyan kell a tüzet táplálni és hordozni, majd megtanultak tüzet csinálni. A tűz maga volt a hatalom. Lakhelyet teremtettek, s a növénynemesítéssel és állattenyésztéssel az ember ura lett flórának s faunának. A nomád hordák telepesekké váltak, a vadászat, élelemgyűjtés és gyermeknevelés szükségessé tette a szervezést és így a kommunikációt. A beszéd mint rendszer lehetővé tette az absztrakciót, a környező világ tudatos elemzését és az önmegjelenítést. Megszületett az "én-vagyok-ember" fogalma.

Lehet-e az ember még intelligensebb?

Emberi agyunk jelképekben és fogalmakban gondolkodik, ami kifinomult idegi információ-feldolgozást feltételez, minden más fajt felülmúló emlékezettel és a szolgáltatott adatokat felülmúló tudattal. A tudat kérdését bonyolulttá teszi az a tény, hogy az adatfeldolgozást érzelmek és sejtések kísérik, felfoghatatlanul tiszta és gyors informatív eredményességgel. Milyen lesz az emberiség további agyfejlődése?

A jelenlegi barázdáltságú agy pontosan illik a koponyába, így több redő nem passzírozható be a tokba. A nagyobb koponya nem fér át a szülőcsatornán. A messzi jövőben a császármetszés tudásunkba "épülésével" esetleg megugorhat az intelligencia. Egy másik mód az embrió teljes méhen kívüli fejlődése. Egy idő múlva talán mo-dulokat fogunk agyunkban viselni, melyek cserélhetők, és különös képességeket adnak?

A tudatkutatás másik vágánya az élet mibenlétének kutatása. Habár a kutatók fenntartják, hogy az élet az élettelenből keletkezett, a fejlődést nem tudják megmagyarázni. (A magasabb rendű atomszerkezetekhez a szén adja a kulcsot. A hidrogénatom jött létre elsőként, majd a hidrogén a héliummal bonyolultabb atommá egyesült.

Mindkét elem semleges hatású, így csak megfelelő menynyiségű szén mellett volt elegendő az energia a lehűlő világegyetemben a nehezebb elemek létrejöttéhez. A csoda az, hogy elég szén állt rendelkezésre, valamint a hélium és az oxigén energiaszintjei közötti döbbenetes, éppen megfelelő finom hangolásnak köszönhetően. Élő anyag keletkezett, majd DNS-spirál. Megtörtént a csoda.).

A törzsfejlődés darwini magyarázata mindenesetre csődöt mondott. A véletlenszerű mutációk természetbeli szétválogatása "pelyvára és magra" nem jelentheti a megfejtést. Jóllehet a véletlen mutációk és a kiválasztódás is szerepet játszik a törzsfejlődésben, nem magyarázza az ismert tényeket. Erre nem lett volna elég 4 milliárd év… A természet válogatós. Különféle lehetőségeket próbál ki, de előrelátással tapogatja az utat.

Elképzelhető, hogy van valamiféle "terv" az egyensúly megtartásában. Ez az "irányultság" mindenképpen túlmutat az evolúciós tanokon, mégsem ad racionális választ. Sok sajátos anatómiai vonás olyan fajokban is közös, melyek különböző fejlődésen mentek keresztül. Az élet kialakulása szintén rejtély: hogyan alakult ki ilyen bonyolultságban 500 millió év alatt? A DNS egyik felfedezője, F. Crick szerint a spirál készen került a Földre. Az állandó minta jobban illik a környezetbe, mint az újsütetű.


Vajon miért van tudatunk?

A viták arra vezettek, hogy a legvadabb darwinista is elfogadja: túl nagyok voltak a variációs lehetőségek és ugrások, hogy ennek tulajdoníthatnánk a törzsfejlődést. Az élet mikéntjének vizsgálata újra visszakanyarodik ahhoz a kérdéshez, van-e tervező Isten, vagyis miért és mitől van tudatunk? A zavarodott tudósok megpróbálták az én-tudatot vizsgálni, majd boncolgatták az agyat és keresgéltek az egész emberi testben. Egyes kutatók tetszetős elmélete szerint az agy a kvantumvilág határozatlansági hatásait hasznosítja, ami megmagyarázza "szabad akaratunkat". Az agy távoli részei szinkronizált kapcsolatban állnak egymással: a fizikában már elfogadott tézis, azaz a részecske helyhez kötöttségének hiánya lehet a válasz az agy működésére. Ez azt jelenti, hogy egyazon részecske, egyazon időben, több helyen lehet!

A kutatók a halálközeli élmény visszaemlékezéseit próbálták analizálni, hiszen ekkor megdöbbentő élességgel, gyakran hologramszerűen egymásra vetülő képekben lejátsszuk egész memóriatárunkat. Az élet felidézéséhez száztrillió bit információt kell lehívni. Hogyan tárolhatunk ennyi információt 1300 cm3-en?!

Az agy csodás önműködtető rendszer, mesterségesen előállíthatatlan műszer: képes szinapszisokat nevelni, különösen fontos tanulási kényszer mellett, de "elhájasodik" és elbutul ingerszegény környezetben. Mindenesetre az intelligencia és az agytérfogat között nincs direkt összefüggés. Az emberi agyban tíz a huszonharmadikon szinapszis van, így a lehetséges emberi agykonfigurációk száma nagyobb, mint az elemi részecskék száma a világegyetemben.

Elmondhatjuk, hogy két egyforma konfiguráció nincs, s ekkora variációs lehetőség mellett valószínűleg vannak olyan agytípusok, melyek az evolúció során még soha sem kerültek sorra emberi testben!

Visszaemlékezés regressziós hipnózissal

Regressziós hipnózissal több életnyi élményre tud az egyén emlékezni. Amerikai kutatók szerint a visszamenetel lehet akár 12 000 év is! A visszaemlékezés ötezer bit/mp csúcsteljesítményt ad és - noha sokan megkérdőjelezik - gyógyító hatású, mert magyarázza jelen életünk fóbiáit vagy betegségeit.

A visszavitt betegek valós földrajzi adatokkal szolgálnak, személyiséget váltanak mesélés közben; egy, a csecsemőkorba visszavitt ember szopási reflexet mutatott, és jellemző módon szétterpesztette lábujjait! A hagyományostól eltérő érzékelés (extra-sensory perception) is szolgáltat adatokat. A kísérletek azt mutatják, hogy az emberek negyede képes befolyásolni mások tudatát, képes gondolatot olvasni, azaz telepatikus.

Az egymáshoz közel álló egyének még érzékenyebbek. Az emberek között sok a "tisztánlátó", aki álomban is vette a jelzéseket, suhanó benyomásként érzékelte az információt, ami lassan telt meg formával, mint a polaroid kép. Az egyszerre meditáló embereknél kialakul egy közös tudat, mellyel egységes energiamezőt alkotva gyógyítani tudnak. Az embercsoportok között is kialakulhat kapcsolat: ezt bizonyítja sok párhuzamos kultúra.

Egyáltalán nem kizárható, hogy hasonló mintákból ekvivalens földön kívüli civilizációk is kialakultak, s lehet, hogy a kapcsolat fennáll velük anélkül, hogy tudatában lennénk. A történelemből példát merítve látható, hogy a kőkorszak mandula alakú, szimmetrikusan pattintott eszközei fellelhetők Közel-Kelettől Afrikáig, pedig a szükség nem azonos formát kívánna meg.

Kulturális mozgalmak egyidejű felbukkanása is a "szikra" átugrását bizonyítja: a héber próféták, Buddha, Konfuciusz és Szókratész azonos korszak gyermeke. Modern korunkban számtalan "plágium-vita" ismeretes: Bell és Gray esete a telefonnal talán a legismertebb példa. A megsejtés néha tudományról tudományra ugrik át.

Mai tudásunkkal kénytelenek vagyunk beletörődni a paradoxonokba. A biológusok látják, hogy az élő fajok képesek az önreparálásra és bonyolult formák kód szerinti felépítésére, az alkalmazkodást összehangoltan, genetikai mutációk segítségével végzik. Az emberi tudat pedig izgalmas kérdéseket vet fel:

  • hogyan tudta a világegyetem nulla idő alatt előrelátni a 10 milliárd évvel későbbi feltételeket?
  • miért esik egybe az említett négy elem energiaszintje?
  • hogyan maradnak fenn környezeti feltételre hangolt fajok bármilyen hirtelen változás után?
  • hogyan szereztek egyes fajok azonos kódokat bizonyos tulajdonságok kifejlesztésére?
  • hogyan alakultak ki a reparáló folyamatok előreláthatatlan problémák megoldására?
  • hogyan és miért tárolja az agy a sok bitnyi információt?
  • miért telepatikus az emberek nagy része?

Létezhet-e csoportos, esetleg kozmikus tudat?

Mindez a haladó tudomány szerint nem magyarázható, de valós tény, mert az agy és a tudat időn és téren túl kapcsolatba tud lépni. A "kozmikus kapcsolat" segítségével a mikrorészecskék tudomást szereznek egymásról. Ismerjük meg a mindenség fejlődési elméletét: vajon egy vak ki tudja rakni a Rubik-kockát?

Nem valószínű, mert a világegyetem koránál is hosszabb idő kéne. És ha súgnak neki stimmel/nem válasszal? Akkor átlagosan 120 fordulattal elrendezheti. A visszacsatolás tehát célravezető, még akkor is, ha a válasz néha pontatlan. A természetben a cél nem véglegesített. Inkább a cél keresése teremti meg a célt.

Amennyiben a természet minden részecskéje kommunikált és előre "sejtett", tudatosan irányítani tudta önmagát. Hogyan működhet ez más civilizációkkal? Fizikailag egy térbeli hatást valamilyen mező tud átvinni egy másik pontra. Ez a mező nem észlelhető. Az időbeli kapcsolat jellegzetessége az emlékezet, ugyanez igaz tudatunkra is.

A hologramhoz hasonlatos kozmikus emlékezet a megfelelő modell: habár a (tudat)részecske szétszórva, akár több fényévnyire tárolja az információt, minden része tudja az egészet. (Ez a fajta tárolás sűrű. Egy kockacukornyi hologram-rendszer az USA Kongresszusi Könyvtárát tárolhatja.)

A holografikus emlékezethez szintén mezőre van szükség, őrző és továbbító mezőre. A tudomány négy természeti mezőt ismer. Egyikük sem lehet azonos a hologrammezővel. Mi egy szuperkönnyű ötödik mezőt keresünk. Ez a kozmikus mező kölcsönhatásban van a többi néggyel. Keresésekor belebotlunk régi ezoterikus tanokba.

A tudósok berkeiben legrégebben a biológusok vetették fel az ötödik, "biomező" létezésének lehetőségét. Az ötödik, fizikai és/vagy biológiai mező feltételezése mindenesetre a legegyszerűbb és legésszerűbb megoldás a problémákra. A kozmikus hologram kozmikus kapcsolatot hordoz, és információt továbbít. A hologram maga a vákuum, ez válik összekötő holomezővé, és feloldja az eddigi ellentmondásokat.

Ez a mező összeköti az anyagi részecskéket és az élő szervezeteket környezetükkel, valamint összeköti az emberek agyát tudatukkal. (Ez pszi-mezőként ismeretes.) Ha kezdetektől fogva létezett a mező - mert ugyebár a vákuum létét senki soha nem tagadta -, ez segített a múlt és jövő segítségével a jelen "tudatos" alakításában. Egyes feltevések szerint Einstein utolsó, megsemmisített tételei a vákuum hasznosításáról szóltak, felismerései időutazásra és más kultúrákkal történő kommunikációra irányultak.

Valljuk be, hogy valóban nem lehetünk biztosak benne még ma sem, hogy a nagyhatalmak érettek-e erre az erőre. A kozmikus térben szétszórt, egy őstől származó népek közös kozmikus "őstudatára" a Möbius-szalagot hozzák fel példaként. Azaz: akárhogyan osztódik is egy társadalom, mindig tudati összeköttetésben marad. Egyes kutatók - Crick tételeit is felhasználva - ebben a lehívható őstudatban (intelligenciában) látják az emberi faj "megfelelő irányú" evolúcióját.


loading...

HOZZÁSZÓLÁSOK

BLOGGER: 3
Loading...
3D nyomtató 432 Hz 51-es körzet 6 órás munkanap 911 Aaron Swartz Ábrahám acél adósság Afganisztán Afrika agy agykontroll Akasa-krónika akkumulátor alapjövedelem Alaszka albínó Alex Jones aligátor alkímia állati tudatosság állatvilág allergia álmatlanság álom alumínium alvás alvási paralízis Amerika Andrew Basiago Anglia angyal animációs film Anonymous Antarktisz antigravitáció Antikrisztus Antonio Urzi Anunnaki Apollo arany aranymetszés arcfelismerés Argentína Arisztotelész árnyékember árnyember árvíz aszteroida asztráltest asztrológia Atlantisz atombomba atomenergia átverés aura Ausztrália Ausztria autizmus autó Aztékok Ázsia babona Bahama-szigetek baktérium baleset Bankrendszer bányászat barlang barlangfestmény barlangrajz bázisugrás Belgium belső hang Benedek pápa Benjamin Fulford Bermuda-háromszög betegség Biblia Bilderberg Bill Gates biofoton biológiai memória biológiai ritmus bioprinter bioüzemanyag blossom goodchild Bob Dean Bob Lazar boldogság Bolívia boszorkányság böjtölés bölcsek köve Brazília BRICS nemzetek Buddha buddhizmus bunker cannabis Carl Sagan Carrie Fisher Ceres cetfélék Charlie Chaplin chemtrail Chile CIA Costa Rica cukor cukorbetegség csakra Csehország Csernobil csillagászat Csillaggyermek csoda csontritkulás Dalai láma Dánia DARPA Darwin David Icke David Wilcock déjà vu Dél-Afrika Dél-Korea demokrácia depresszió digitális pénz dimenziók Dimitrij Medvegyev dinoszauruszok DNS dohányzás dokumentumfilm Donald Trump drón Ebola Eckhart Tolle Ecuador Edgar Mitchell Edison Edward Snowden Egely György egészség éghajlat ego egyedüllét Egyesült Arab Emírségek Egyiptom Einstein EKB ékírás elektromos autó elektromos motor elektroszmog élelmiszer élet a halál után életcél elme kontroll Elon Musk élővilág előző élet ember idegen hibrid emberáldozat emberi nyelv emberi öngyulladás emberi rekord emberiség emlékezet empátia energia energiafegyver ENSZ építészet erdősítés érzékelés érzelmek Erzsébet királynő ESA Észak-Korea északi fény Északi-sark Észtország étel Európa Európai Űrügynökség eurózóna eutanázia evolúció extrém időjárás ezüst fa Facebook fájdalom fakír FBI FED fegyver Fehéroroszország fejlődés fekete lyuk félelem fém feminizmus fenntartható gazdaság fény fényevés fénygömb fényjelenség fénysebesség fényterápia fénytest féregjárat Ferenc Pápa ferrofluid fiatalság elixírje film filozófia Finnország fizika fluorid fóbia fosszilis tüzelőanyag fotó foton Föld földalatti bázis földgáz földönkívüliek földrengés Franciaország frekvencia furcsa hangok világszerte fúziós reaktor függőség Fülöp-szigetek gabonakör galaktikus föderáció galaxis gáz genetika génmanipuláció geoglifa George Orwell Ghána giroszkóp Gladio gleccser glifozát Globális Fedezeti Számlák globális felmelegedés globális lehűlés GMO gomba gondolatolvasás gonosz gömbvillám Görögország grafén gravitáció gravitációs hullám Grönland Guatemala Günther Wiechmann gyémánt gyermekfejlődés gyógyítás gyógynövény gyógyszeripar gyulladáscsökkentő HAARP háború hadi fejlesztés halál halálközeli élmény halhatatlanság hallás Halley -üstökös hallucináció hang harcművészet harmadik szem Hawaii hazugság hibernálás hidegháború hieroglifa Himalája hipnózis hírek hit Hold holdbázis holdfogyatkozás Hollandia holografikus univerzum hologram Holt-tenger homeopátia Honduras hormon horpaszizom Horvátország humor húrelmélet hurrikán hüllő idegen elrablás idegen lény idegen technológia idézet idő időgép időjárás időjárás módosítás időjárási fegyver időkapszula időutazás III. Richárd ikerláng illúzió immunrendszer implantátum India indián indigó gyerekek Indonézia influenza ingyen energia Inkák inkarnáció intelligencia internet intuíció Irak Irán Írország iskola ISON üstökös ISS Isten Iszlám ITCCS Izland Izrael James Tyberonn Japán járvány jég Jemen Jézus jóga Jordánia jóslat jövőbelátás Jugoszlávia Jupiter kalóz Kambodzsa Kamerun Kanada Kanári-szigetek káosz kapcsolat karma karmikus kapcsolat Katar katonai technológia Kazárok kemoterápia kender Kereszténység Keshe Alapítvány KGB kiberháború kiborg kihalt faj Kína kísérlet klímaváltozás klónozás Kobra Kolumbia Koszovó könyv környezetszennyezés környezetvédelem közlekedés közösség kreativitás kriptovaluta kristály kristály gyerekek kristálykoponya kromoszóma Kuba kultúra Kung-fu kutatás Kuvait kvantumfizika labirintus lapos Föld látás Laura Eisenhower LED légzés lélek lélekvándorlás lelki fejlődés Lemúria Lengyelország Lettország levegő levitáció lézer Li-Fi Libanon Líbia Livánia Lukács Béla Luxemburg magány mágia mágneses mező Magyarország magyarság eredete Maja leletek maja naptár májbetegség Málta Mandela effektus Mars Mars Curiosity matematika mátrix Matthew Ward média meditáció megalit megfigyelés megnyúlt koponyák megtermékenyítés megújuló energia megvilágosodás memória menedék mentális betegség mennyország méregtelenítés mérgezés Merkúr mesterséges intelligencia meteor meteor Kuba meteor oroszországban Mexikó Mezopotámia mike quinsey mkultra Monsanto Mooji morgellon multiverzum múmia mutáció műanyag műhold művészet nagylábú nanotechnológia Nap napelem napenergia napfény napfogyatkozás Naprendszer NASA NATO Nazca-vonalak Nefilim nehézfém Neil Keenan nemefém Németország nemiség Nepál Neptunusz NESARA Niels Bohr Nissan nitrogén Norvégia Nostradamus növények növényvédőszer NSA nukleáris energia nyersétel Obama okkultizmus okostelefon oktatás olaj olajfüggőség Olaszország Olmékok oltás omniverzum online tv OPPT orákulum organikus orgon energia óriások Orionidák Oroszország oxigén terápia önbecsülés önismeret önvezető autó öregedés öröklődés ősi civilizációk ősi gyógyítók ősi szöveg ősi technológia ősrobbanás őssejt ötvözet Pakisztán Palesztina Panama pánpszichizmus pánspermia paranormális pareidolia párhuzamos univerzum Paul T. Hellyer Pentagon pénz Peru Phobos piramis plazma Plejádok pokol poltergeist pólusváltás Popper Péter Portugália prófécia Proxima Centauri pszichiátria pszichikai erő pszichokinézis pszichológia Puerto Rico rákbetegség régészet reinkarnáció rejtélyek rendőrállam reptilián repülés robotok Római Birodalom Románia Roswell rovásírás Rúmí Rupert Sheldrake Russell Brand Sabrina Pasterski Salamon király Salvador sámánok Sátán schumnann frekvencia sci-fi sellő sheldan nidle shelley young Shogun Amona sírkamrák sivatag skizofrénia Skócia sors sótalanítás Spanyolország spiritualitás sport Star Trek Stephen Bassett Stephen Hawking Steve Quayle Stonehenge stressz sumérok suzanne lie Svájc Svédország szabad akarat számítástechnika szamuráj szaporodás szarkofág Szaturnusz Szaúd-Arábia szegénység Szelei Magdolna szélenergia szellemek szem szembetegség személyiségteszt szent geometria Szerbia szerelem szeretet szerotonin szerv implantátum szfinx sziámi iker sziklarajz Szingapúr szinkronicitás színpszichológia színterápia szintetikus üzemanyag Szíria szív Szlovákia Szlovénia szoftver Szomália szorongás Szovjetunió szökőár Szudán születés Tajvan találmány tanítások tanulás táplálkozás társadalom távolbalátás technológia tej telekinézis telepátia teleportálás tengervíz teremtés téridő térkép természet természetfeletti természetvédelem terraformálás terrorcsoport Tesla testbeszéd testen kívüli élmény Thaiföld Tibet titkos társaságok titkos űrprogram tobozmirigy tornádó tömegmédia Törökország történelem transzhumanizmus Trianon tudat tudatalatti tudatmódosítás tudatos álom tudatosság tudomány túlnépesedés túlvilág tüdőbetegség Türkmenisztán tűzönjárás ufo UFO felfedés UFO vadászok ufo-afrika ufo-amerika ufo-ausztrália ufo-ázsia ufo-budapest ufo-cikkek ufo-egyéb ufo-európa ufo-fotók ufo-magyar ufo-oroszország új új pénzügyi rendszer Új-Zéland újrahasznosítás Ukrajna Univerzum Uránusz Uriel Uruguay uso Üreges Föld űrháború űrkutatás űrtechnológia űrutazás űrverseny üstökös üzenetek vakcina választás Valiant Thor vallás valóság Vatikán vegetáriánus végítélet Végjáték vegyi anyag vegyi fegyver Venezuela Vénusz vér vércsoport videó videojáték Vietnam viking Világgazdasági Fórum világítás világkormány világvége villám virtuális valóság vírus vitamin víz víznyelő Vlagyimir Putyin vulkánkitörés Wi-Fi WikiLeaks x-akták zene zeneipar Zsidóság
false
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: A tudat rejtélye és evolúciója
A tudat rejtélye és evolúciója
https://3.bp.blogspot.com/-pmDz2Q6WmrA/U1g3cL63guI/AAAAAAAAOgs/xlb8GVtaoqc/s640/tudat+rejt%C3%A9ly+evol%C3%BAci%C3%B3+holografikus+univerzum+egyes%C3%ADtett+mez%C5%91+elm%C3%A9let+tudatoss%C3%A1g+fejl%C5%91d%C3%A9s+%C3%B6nismeret-2014-%C3%BAj+vil%C3%A1gtudat.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-pmDz2Q6WmrA/U1g3cL63guI/AAAAAAAAOgs/xlb8GVtaoqc/s72-c/tudat+rejt%C3%A9ly+evol%C3%BAci%C3%B3+holografikus+univerzum+egyes%C3%ADtett+mez%C5%91+elm%C3%A9let+tudatoss%C3%A1g+fejl%C5%91d%C3%A9s+%C3%B6nismeret-2014-%C3%BAj+vil%C3%A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2014/04/a-tudat-rejtelye-es-evolucioja.html
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2014/04/a-tudat-rejtelye-es-evolucioja.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Nem találtunk ilyen bejegyzést MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz törlése Törlés ­ Kezdőlap OLDAL BEJEGYZÉS Megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV CIKKEK Nem találtunk ilyen bejegyzést VISSZA A KEZDŐLAPRA Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csü Pén Szom Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Márc Ápr Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órája $$1$$ órája Tegnap $$1$$ napja $$1$$ hete több mint 5 hete